楞严经读诵网

楞严经注音

  • 卷一
  • 卷二
  • 卷三
  • 卷四
  • 卷五
  • 卷六
  • 卷七
  • 卷八
  • 卷九
  • 卷十
卷一


shì

wén


shí

zài
shì
luó

chéng


huán
jīng
shè




qiū
zhòng

qiān
èr
bǎi

shí
rén


jiē
shì

lòu

ā
luó
hàn



zhù
chí

shàn
chāo
zhū
yǒu

néng

guó


chéng
jiù
wēi


cóng

zhuàn
lún

miào
kān

zhǔ

yǎn
jìng



hóng
fàn
sān
jiè

yìng
shēn

liàng


tuō
zhòng
shēng



wèi
lái

yuè
zhū
chén
lèi


míng
yuē


zhì
shè






jiān
lián




chī
luó


lóu


duō
luó







yōu


shā
tuó
děng

ér
wéi
shàng
shǒu


yǒu

liàng

zhī

xué

bìng

chū
xīn

tóng
lái

suǒ

shǔ
zhū

qiū
xiū
xià



shí
fāng



jué
xīn


qīn
fèng

yǎn
jiāng
qiú




shí

lái

zuò
yàn
ān

wèi
zhū
huì
zhōng

xuān
shì
shēn
ào


yán
qīng
zhòng


wèi
céng
yǒu

jiā
líng
xiān
yīn

biàn
shí
fāng
jiè

héng
shā



lái

dào
chǎng

wén
shū
shī

ér
wéi
shàng
shǒu

shí



wáng

wèi


wáng
huì

yíng
zhāi

qǐng

gōng



yíng

lái

guǎng
广
shè
zhēn
xiū

shàng
miào
wèi

jiān

qīn
yán
zhū




chéng
zhōng

yǒu
zhǎng
zhě

shì
tóng
shí
fàn
sēng

zhù

lái
yìng


chì
wén
shū

fēn
lǐng



ā
luó
hàn

yìng
zhū
zhāi
zhǔ

wéi
yǒu
ā
nán

xiān
shòu
bié
qǐng

yuǎn
yóu
wèi
huán


huáng
sēng




shàng
zuò


ā
shé



zhōng

guī




gòng


shí
ā
nán

zhí
chí
yìng



suǒ
yóu
chéng



xún


xīn
zhōng
chū
qiú
zuì
hòu
tán
yuè


wéi
zhāi
zhǔ


wèn
jìng
huì

chà

zūn
xìng


zhān
tuó
luó

fāng
xíng
děng




wēi
jiàn



yuán
chéng

qiè
zhòng
shēng

liàng
gōng


ā
nán

zhī


lái
shì
zūn








jiā


wéi
ā
luó
hàn

xīn

jūn
píng

qīn
yǎng

lái

kāi
chǎn

zhē


zhū

bàng

jīng

chéng
huáng



guō
mén

yǎn
zhěng
wēi



gōng
zhāi


ěr
shí
ā
nán

yīn

shí


jīng

yín
shì

zāo

huàn
shù


dēng
qié



suō

jiā
luó
xiān
fàn
tiān
zhòu

shè

yín


yín
gōng



jiāng
huǐ
jiè



lái
zhī

yín
shù
suǒ
jiā

zhāi

xuán
guī

wáng


chén

zhǎng
zhě

shì


lái
suí


yuàn
wén

yào


shí
shì
zūn

dǐng
fàng
bǎi
bǎo

wèi
guāng
míng

guāng
zhōng
chū
shēng
qiān

bǎo
lián

yǒu

huà
shēn

jié
jiā

zuò

xuān
shuō
shén
zhòu

chì
wén
shū
shī

jiāng
zhòu
wǎng


è
zhòu
xiāo
miè


jiǎng
ā
nán


dēng
qié

guī
lái

suǒ

ā
nán
jiàn


dǐng

bēi


hèn

shǐ
lái


xiàng
duō
wén

wèi
quán
dào


yīn
qín

qǐng

shí
fāng

lái

chéng



miào
shē



sān

chán


zuì
chū
fāng
biàn
便


shí

yǒu
héng
shā




zhū
shí
fāng

ā
luó
hàn


zhī

děng


yuàn
yào
wén

tuì
退
zuò

rán

chéng
shòu
shèng
zhǐ


gào
ā
nán



tóng


qíng
jūn
tiān
lún

dāng
chū

xīn




zhōng

jiàn

shèng
xiàng

dùn
shě
shì
jiān
shēn
zhòng
ēn
ài

ā
nán
bái



jiàn

lái
sān
shí
èr
xiàng

shèng
miào
shū
jué

xíng

yìng
chè
yóu

liú


cháng


wéi


xiàng
fēi
shì

ài
suǒ
shēng








zhuó

xīng
sāo
jiāo
gòu

nóng
xuè

luàn


néng

shēng
shèng
jìng
miào
míng


jīn
guāng


shì


yǎng

cóng


luò


yán

shàn
zāi
ā
nán


děng
dāng
zhī

qiè
zhòng
shēng

cóng

shǐ
lái

shēng

xiāng


jiē
yóu

zhī
cháng
zhù
zhēn
xīn
xìng
jìng
míng


yòng
zhū
wàng
xiǎng


xiǎng

zhēn


yǒu
lún
zhuàn


jīn

yán

shàng


zhēn

míng
xìng

yīng
dāng
zhí
xīn
zhòu

suǒ
wèn

shí
fāng

lái
tóng

dào


chū

shēng


jiē

zhí
xīn

xīn
yán
zhí



shì
nǎi
zhì
zhōng
shǐ

wèi

zhōng
jiān
yǒng

zhū
wěi

xiàng

ā
nán


jīn
wèn


dāng


xīn

yuán


lái
sān
shí
èr
xiàng

jiāng

suǒ
jiàn

shuí
wéi
ài


ā
nán
bái

yán

shì
zūn


shì
ài


yòng

xīn


yóu

guān
jiàn

lái
shèng
xiàng

xīn
shēng
ài





xīn

yuàn
shě
shēng



gào
ā
nán



suǒ
shuō

zhēn
suǒ
ài


yīn

xīn


ruò

shí
zhī
xīn

suǒ
zài



néng

xiáng

chén
láo



guó
wáng

wéi
zéi
suǒ
qīn


bīng
tǎo
chú

shì
bīng
yào
dāng
zhī
zéi
suǒ
zài

shǐ
使

liú
zhuǎn

xīn

wéi
jiù


jīn
wèn


wéi
xīn



jīn

suǒ
zài

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


qiè
shì
jiān
shí
zhǒng

shēng

tóng
jiāng
shí
xīn

zài
shēn
nèi

zòng
guān

lái
qīng
lián
huá
yǎn


zài

miàn


jīn
guān


gēn

chén

zhǐ
zài

miàn


shì
shí
xīn

shí

shēn
nèi


gào
ā
nán


jīn
xiàn
zuò

lái
jiǎng
táng

guān

tuó
lín
jīn

suǒ
zài

shì
zūn



chóng

qīng
jìng
jiǎng
táng

zài


yuán

jīn

tuó
lín

shí
zài
táng
wài

ā
nán


jīn
táng
zhōng

xiān

suǒ
jiàn

shì
zūn


zài
táng
zhōng

xiān
jiàn

lái


guān

zhòng


shì
wài
wàng

fāng
zhǔ
lín
yuán

ā
nán


zhǔ
lín
yuán

yīn

yǒu
jiàn

shì
zūn



jiǎng
táng


yǒu
kāi
huō



zài
táng


yuǎn
zhān
jiàn

ěr
shí
shì
zūn

zài

zhòng
zhōng

shū
jīn




ā
nán
dǐng

gào
shì
ā
nán

zhū

zhòng

yǒu
sān



míng


dǐng
shǒu
léng
yǎn
wáng



wàn
xíng

shí
fāng

lái

mén
chāo
chū
miào
zhuāng
yán



jīn

tīng

ā
nán
dǐng



shòu

zhǐ


gào
ā
nán



suǒ
yán

shēn
zài
jiǎng
táng


yǒu
kāi
huō

yuǎn
zhǔ
lín
yuán


yǒu
zhòng
shēng

zài

táng
zhōng


jiàn

lái

jiàn
táng
wài
zhě

ā
nán

yán

shì
zūn

zài
táng

jiàn

lái

néng
jiàn
lín
quán


yǒu
shì
chù

ā
nán




shì


zhī
xīn
líng


qiè
míng
liào

ruò

xiàn
qián
suǒ
míng
liào
xīn

shí
zài
shēn
nèi

ěr
shí
xiān

liǎo
zhī
nèi
shēn


yǒu
zhòng
shēng

xiān
jiàn
shēn
zhōng

hòu
guān
wài


zòng

néng
jiàn
xīn
gān

wèi

zhǎo
shēng

zhǎng

jīn
zhuǎn
mài
yáo

chéng

míng
liào




zhī



nèi
zhī

yún

zhī
wài

shì

yīng
zhī

yán
jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

zhù
zài
shēn
nèi


yǒu
shì
chù

ā
nán

shǒu
ér
bái

yán


wén

lái

shì

yīn


zhī

xīn

shí

shēn
wài

suǒ

zhě




dēng
guāng
rán

shì
zhōng

shì
dēng

néng
xiān
zhào
shì
nèi

cóng

shì
mén

hòu

tíng



qiè
zhòng
shēng


jiàn
shēn
zhōng


jiàn
shēn
wài



dēng
guāng


zài
shì
wài


néng
zhào
shì

shì


míng

jiāng

suǒ
huò

tóng

liǎo




wàng



gào
ā
nán

shì
zhū

qiū

shì
lái
cóng

shì
luó

chéng

xún

tuán
shí

guī

tuó
lín




宿
zhāi


guān

qiū


rén
shí
shí

zhū
rén
bǎo
fǒu

ā
nán

yán

fǒu


shì
zūn





shì
zhū

qiū

suī
ā
luó
hàn


mìng

tóng

yún


rén

néng
lìng
zhòng
bǎo


gào
ā
nán

ruò

jué
liǎo
zhī
jiàn
zhī
xīn

shí
zài
shēn
wài

shēn
xīn
xiāng
wài



xiāng
gān


xīn
suǒ
zhī

shēn

néng
jué

jué
zài
shēn


xīn

néng
zhī


jīn
shì

dōu
luó
mián
shǒu


yǎn
jiàn
shí

xīn
fēn
bié
fǒu

ā
nán

yán


shì

shì
zūn


gào
ā
nán

ruò
xiāng
zhī
zhě

yún

zài
wài

shì

yīng
zhī


yán
jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

zhù
zài
shēn
wài


yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūn



suǒ
yán


jiàn
nèi




shēn
nèi

shēn
xīn
xiāng
zhī

xiāng




zài
shēn
wài


jīn

wéi

zhī
zài

chù


yán

chù
jīn

zài

ā
nán
yán


liǎo
zhī
xīn



zhī
nèi

ér
néng
jiàn
wài




cǔn

qián

gēn


yóu

yǒu
rén


liú

wǎn



liǎng
yǎn

suī
yǒu



ér

liú
ài


gēn
suí
jiàn

suí

fēn
bié

rán

jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

jiàn
nèi
zhě

wéi
zài
gēn


fēn
míng
zhǔ
wài

zhàng
ài
zhě

qián
gēn
nèi



gào
ā
nán



suǒ
yán

qián
gēn
nèi
zhě
yóu

liú



rén
dāng

liú

lóng
yǎn

dāng
jiàn
shān


jiàn
liú

fǒu


shì

shì
zūn

shì
rén
dāng

liú

lóng
yǎn

shí
jiàn
liú



gào
ā
nán


xīn
ruò
tóng
liú


zhě

dāng
jiàn
shān




jiàn
yǎn

ruò
jiàn
yǎn
zhě

yǎn

tóng
jìng



chéng
suí

ruò

néng
jiàn

yún

shuō
yán

liǎo
zhī
xīn

qián
zài
gēn
nèi


liú



shì

yīng
zhī


yán
jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

qián

gēn



liú




yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


jīn
yòu
zuò

shì

wéi

shì
zhòng
shēng
shēn


cáng
zài
zhōng

qiào
xué

wài

yǒu
cáng

àn

yǒu
qiào

míng

jīn

duì


kāi
yǎn
jiàn
míng

míng
wéi
jiàn
wài


yǎn
jiàn
àn

míng
wéi
jiàn
nèi

shì

yún



gào
ā
nán


dāng

yǎn
jiàn
àn
zhī
shí


àn
jìng
jiè
wéi

yǎn
duì

wéi

duì
yǎn

ruò

yǎn
duì

àn
zài
yǎn
qián

yún

chéng
nèi

ruò
chéng
nèi
zhě


àn
shì
zhōng



yuè
dēng


shì
àn
zhōng

jiē

jiāo


ruò

duì
zhě

yún

chéng
jiàn

ruò

wài
jiàn

nèi
duì
suǒ
chéng


yǎn
jiàn
àn

míng
wéi
shēn
zhōng

kāi
yǎn
jiàn
míng



jiàn
miàn

ruò

jiàn
miàn

nèi
duì

chéng

jiàn
miàn
ruò
chéng


liǎo
zhī
xīn



yǎn
gēn
nǎi
zài

kōng


chéng
zài
nèi

ruò
zài

kōng


fēi




yìng

lái

jīn
jiàn

miàn


shì

shēn


yǎn

zhī

shēn

fēi
jué



zhí
yán
shēn
yǎn
liǎng
jué

yīng
yǒu
èr
zhī




shēn

yīng
chéng
liǎng


shì

yīng
zhī


yán
jiàn
àn
míng
jiàn
nèi
zhě


yǒu
shì
chù

ā
nán
yán


cháng
wén

kāi
shì

zhòng

yóu
xīn
shēng


zhǒng
zhǒng

shēng

yóu

shēng


zhǒng
zhǒng
xīn
shēng


jīn

wéi



wéi


shí

xīn
xìng

suí
suǒ

chù

xīn

suí
yǒu


fēi
nèi
wài
zhōng
jiàn
sān
chù


gào
ā
nán


jīn
shuō
yán

yóu

shēng


zhǒng
zhǒng
xīn
shēng

suí
suǒ

chù

xīn
suí
yǒu
zhě

shì
xīn





suǒ


ruò

yǒu


ér
néng

zhě


shí
jiǔ
jiè

yīn

chén


shì

fǒu
rán

ruò
yǒu

zhě




shǒu

zhì




suǒ
zhī
xīn

wéi

nèi
chū

wéi
cóng
wài


ruò

nèi
chū

huán
jiàn
shēn
zhōng

ruò
cóng
wài
lái

xiān

jiàn
miàn

ā
nán
yán

jiàn
shì

yǎn

xīn
zhī
fēi
yǎn

wéi
jiàn
fēi



yán

ruò
yǎn
néng
jiàn


zài
shì
zhōng

mén
néng
jiàn
fǒu


zhū



shàng
yǒu
yǎn
cún

yīng
jiē
jiàn


ruò
jiàn

zhě

yún

míng


ā
nán

yòu

jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

ruò

yǒu


wéi




wéi
yǒu
duō


jīn
zài

shēn

wéi

biàn


wéi

biàn


ruò


zhě




shǒu
zhì

zhī
shí


zhī
yīng
jué

ruò
xián
jué
zhě

zhì
yīng

zài

ruò
zhì
yǒu
suǒ







néng
chéng

ruò
duō

zhě


chéng
duō
rén



wéi


ruò
biàn

zhě

tóng
qián
suǒ
zhì

ruò

biàn
zhě

dāng

chù
tóu


chù



tóu
yǒu
suǒ
jué


yīng

zhī

jīn


rán

shì

yīng
zhī

suí
suǒ

chù

xīn

suí
yǒu


yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūn



wén


wén
shū
děng
zhū

wáng

tán
shí
xiàng
shí

shì
zūn

yán

xīn

zài
nèi



zài
wài




wéi

nèi

suǒ
jiàn

wài

xiāng
zhī

nèi

zhī


zài
nèi

chéng

shēn
xīn
xiāng
zhī

zài
wài
fēi


jīn
xiāng
zhī



nèi

jiàn

dāng
zài
zhōng
jiān


yán


yán
zhōng
jiān

zhōng




fēi

suǒ
zài

jīn

tuī
zhōng

zhōng

wéi
zài

wéi

zài
chù

wéi
dāng
zài
shēn

ruò
zài
shēn
zhě

zài
biān
fēi
zhōng

zài
zhōng
tóng
nèi

ruò
zài
chù
zhě

wéi
yǒu
suǒ
biǎo

wéi

suǒ
biǎo


biǎo
tóng


biǎo


dìng






rén

biǎo

biǎo
wéi
zhōng
shí

dōng
kàn


西

nán
guān
chéng
běi

biǎo


hún

xīn
yīng

luàn

ā
nán
yán


suǒ
shuō
zhōng

fēi

èr
zhǒng


shì
zūn
yán

yǎn

wéi
yuán

shēng

yǎn
shí

yǎn
yǒu
fēn
bié


chén

zhī

shí
shēng

zhōng


wéi
xīn
zài


yán


xīn
ruò
zài
gēn
chén
zhī
zhōng


zhī
xīn


wéi

jiān
èr

wéi

jiān
èr

ruò
jiān
èr
zhě




luàn


fēi

zhī

chéng

liǎng


yún

wéi
zhōng

jiān
èr

chéng

fēi
zhī

zhī




xìng

zhōng

wéi
xiàng

shì

yīng
zhī

dāng
zài
zhōng
jiān


yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūn



jiàn




lián






lóu


shè








gòng
zhuǎn

lún

cháng
yán

jué
zhī
fēn
bié
xīn
xìng



zài
nèi



zài
wài


zài
zhōng
jiān



suǒ
zài


qiè

zhuó

míng
zhī
wéi
xīn




zhuó

míng
wéi
xīn
fǒu


gào
ā
nán


yán
jué
zhī
fēn
bié
xīn
xìng



zài
zhě

shì
jiān

kōng
shuǐ

fēi
xíng

zhū
suǒ

xiàng

míng
wéi

qiè



zhuó
zhě

wéi
zài
wéi




tóng

guī
máo

jiǎo

yún


zhuó

yǒu

zhuó
zhě



míng



xiàng



fēi


xiàng

xiàng
yǒu

zài

yún


zhuó

shì

yīng
zhī


qiè

zhuó

míng
jué
zhī
xīn


yǒu
shì
chù

ěr
shí
ā
nán

zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuó



zhǎng
gōng
jìng
ér
bái

yán


shì

lái
zuì
xiǎo
zhī


méng


ài

suī
jīn
chū
jiā

yóu
shì
jiāo
lián

suǒ

duō
wén

wèi


lòu


néng
zhé

suō

luó
zhòu

wéi

suǒ
zhuǎn



yín
shě

dāng
yóu

zhī
zhēn

suǒ


wéi
yuàn
shì
zūn


āi
mǐn

kāi
shì

děng
shē




lìng
zhū
chǎn


huī


chē

zuò
shì





tóu



zhū

zhòng
qīng

qiào
zhù

qīn
wén
shì
huì

ěr
shí
shì
zūn

cóng

miàn
mén
fàng
zhǒng
zhǒng
guāng


guāng
huǎng
yào
耀

bǎi
qiān




shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng


shì
shí
fāng
wēi
chén
guó



shí
kāi
xiàn


zhī
wēi
shén

lìng
zhū
shì
jiè


chéng

jiè


shì
jiè
zhōng

suǒ
yǒu

qiè
zhū




jiē
zhù
běn
guó


zhǎng
chéng
ting


gào
ā
nán


qiè
zhòng
shēng

cóng

shǐ
lái

zhǒng
zhǒng
diān
dǎo


zhǒng

rán


è
chā


zhū
xiū
xíng
rén


néng

chéng

shàng



nǎi
zhì
bié
chéng
shēng
wén
yuán
jué


chéng
wài
dào

zhū
tiān

wáng



juàn
shǔ

jiē
yóu

zhī
èr
zhǒng
gēn
běn

cuò
luàn
xiū


yóu

zhǔ
shā


chéng
jiā
zhuàn

zòng
jīng
chén
jié

zhōng

néng


yún

èr
zhǒng

ā
nán


zhě


shǐ
shēng

gēn
běn



jīn
zhě

zhū
zhòng
shēng

yòng
pān
yuán
xīn

wéi

xìng
zhě

èr
zhě


shǐ


niè
pán

yuán
qīng
jìng




jīn
zhě
shí
jīng
yuán
míng

néng
shēng
zhū
yuán

yuán
suǒ

zhě

yóu
zhū
zhòng
shēng



běn
míng

suī
zhōng

xíng

ér


jué

wǎng

zhū


ā
nán


jīn

zhī
shē




yuàn
chū
shēng


jīn

wèn



shí

lái
ju
jīn





lún
zhǐ


ā
nán
yán


jīn
jiàn
fǒu

ā
nán
yán

jiàn


yán



suǒ
jiàn

ā
nán
yán


jiàn

lái

ju


zhǐ

wéi
guāng
míng
quán

yào
耀

xīn



yán


jiāng
shuí
jiàn

ā
nán
yán




zhòng

tóng
jiāng
yǎn
jiàn


gào
ā
nán


jīn




lái

zhǐ
wéi
guāng
míng
quán

yào
耀

xīn





jiàn



wéi
xīn

dāng

quán
yào
耀

ā
nán
yán


lái
xiàn
jīn
zhǐ
xīn
suǒ
zài

ér


xīn
tuī
qióng
xún
zhú


néng
tuī
zhě


jiāng
wéi
xīn


yán

duō

ā
nán


fēi

xīn

ā
nán
jué
rán


zuò

zhǎng



bái



fēi

xīn

dāng
míng

děng


gào
ā
nán


shì
qián
chén


wàng
xiàng
xiǎng

huò

zhēn
xìng

yóu


shǐ
zhì

jīn
shēng

rèn
zéi
wéi


shī

yuán
cháng


shòu
lún
zhuǎn

ā
nán
bái

yán

shì
zūn



chǒng


xīn
ài



lìng

chū
jiā


xīn


gōng
yǎng

lái

nǎi
zhì
biàn

héng
shā
guó


chéng
shì
zhū


shàn
zhī
shí



yǒng
měng

xíng
zhū

qiè
nán
xíng

shì

jiē
yòng

xīn

zòng
lìng
bàng


yǒng
tuì
退
shàn
gēn


yīn

xīn

ruò


míng

shì
xīn
zhě


nǎi

xīn

tóng
zhū





jué
zhī

gèng

suǒ
yǒu

yún


lái
shuō

fēi
xīn


shí
jīng


jiān


zhòng




huò

wéi
chuí

bēi

kāi
shì
wèi


ěr
shí
shì
zūn

kāi
shì
ā
nán


zhū

zhòng


lìng
xīn


shēng

rěn


shī

zuò


ā
nán
dǐng

ér
gào
zhī
yán


lái
cháng
shuō
zhū

suǒ
shēng

wéi
xīn
suǒ
xiàn


qiè
yīn
guǒ

shì
jiè
wēi
chén

yīn
xīn
chéng


ā
nán

ruò
zhū
shì
jiè

qiè
suǒ
yǒu


zhōng
nǎi
zhì
cǎo


jié

jié

gēn
yuán

xián
yǒu

xìng

zòng
lìng

kōng


yǒu
míng
mào


kuàng
qīng
jìng
miào
jìng
míng
xīn

xìng

qiè
xīn

ér




ruò

zhí
lìn

fēn
bié
jué
guān

suǒ
liǎo
zhī
xìng


wéi
xīn
zhě


xīn

yīng

zhū

qiè


xiāng
wèi
chù

zhū
chén
shì


bié
yǒu
quán
xìng



jīn
zhě
chéng
ting





yīn
shēng
ér
yǒu
fēn
bié

zòng
miè

qiè
jiàn
wén
jué
zhī

nèi
shǒu
yōu
xián

yóu
wéi

chén
fēn
bié
yǐng
shì


fēi
chì

zhí
wéi
fēi
xīn

dàn


xīn

wēi

chuǎi


ruò

qián
chén
yǒu
fēn
bié
xìng


zhēn

xīn

ruò
fēn
bié
xìng


chén





qián
chén
fēn
bié
yǐng
shì

chén
fēi
cháng
zhù

ruò
biàn
miè
shí


xīn

tóng
guī
máo

jiǎo




shēn
tóng

duàn
miè


shuí
xiū
zhèng


shēng

rěn


shí
ā
nán

zhū

zhòng

rán

shī


gào
ā
nán

shì
jiān

qiè
zhū
xiū
xué
rén

xiàn
qián
suī
chéng
jiǔ


dìng



lòu
jìn

chéng
ā
luó
hàn

jiē
yóu
zhí

shēng

wàng
xiǎng


wéi
zhēn
shí

shì


jīn
suī

duō
wén


chéng
shèng
guǒ

ā
nán
wén


chóng

bēi
lèi



tóu


cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yán



cóng


xīn
chū
jiā

shì

wēi
shén

cháng


wéi


láo

xiū

jiāng
wèi

lái
huì

sān
mèi


zhī
shēn
xīn
běn

xiāng
dài

shī

běn
xīn

suī
shēn
chū
jiā

xīn


dào



qióng

shě

táo
shì

jīn

nǎi
zhī
suī
yǒu
duō
wén

ruò

xiū
xíng



wén
děng


rén
shuō
shí

zhōng

néng
bǎo

shì
zūn


děng
jīn
zhě
èr
zhàng
suǒ
chán

liáng
yóu

zhī

cháng
xīn
xìng

wéi
yuàn

lái
āi
mǐn
qióng



miào
míng
xīn

kāi

dào
yǎn


shí

lái

cóng
xiōng
wàn


yǒng
chū
bǎo
guāng


guāng
huǎng


yǒu
bǎi
qiān


shí
fāng
wēi
chén



shì
jiè

shí
zhōu
biàn

biàn
guàn
shí
fāng
suǒ
yǒu
bǎo
chà

zhū

lái
dǐng
xuán
zhì
ā
nán

zhū

zhòng

gào
ā
nán
yán


jīn
wèi

jiàn


chuáng


lìng
shí
fāng

qiè
zhòng
shēng

huò
miào
wēi


xìng
jìng
míng
xīn


qīng
jìng
yǎn

ā
nán


xiān


jiàn
guāng
míng
quán


quán
guāng
míng
yīn

suǒ
yǒu

yún

chéng
quán


jiāng
shuí
jiàn

ā
nán
yán

yóu

quán

yán

tán
jīn



bǎo
shān

qīng
jìng
suǒ
shēng


yǒu
guāng
míng


shí
yǎn
guān


lún
zhǐ
duān



shì
rén


yǒu
quán
xiàng


gào
ā
nán


lái
jīn

shí
yán
gào


zhū
yǒu
zhì
zhě

yào



ér

kāi


ā
nán




quán

ruò


shǒu


chéng

quán

ruò


yǎn


chéng

jiàn



yǎn
gēn



quán




jūn
fǒu

ā
nán
yán

wéi
rán

shì
zūn




yǎn


chéng

jiàn



yǎn
gēn



lái
quán

shì

xiāng
lèi


gào
ā
nán


yán
xiāng
lèi

shì


rán







shǒu
rén

quán

jìng
miè



yǎn
zhě

fēi
jiàn
quán


suǒ

zhě



shì



xún
wèn
máng
rén



suǒ
jiàn


zhū
máng
rén


lái




jīn
yǎn
qián

wéi
jiàn
hēi
àn

gèng


zhǔ


shì

guān

qián
chén

àn

jiàn

kuī
sǔn

ā
nán
yán

zhū
máng
yǎn
qián

wéi

hēi
àn

yún

chéng
jiàn


gào
ā
nán

zhū
máng

yǎn

wéi
guān
hēi
àn


yǒu
yǎn
rén

chǔ

àn
shì

èr
hēi
yǒu
bié

wéi

yǒu
bié


shì

shì
zūn


àn
zhōng
rén



qún
máng

èr
hēi
jiào
liàng

céng

yǒu


ā
nán

ruò

yǎn
rén

quán
jiàn
qián
hēi



yǎn
guāng

huán

qián
chén
jiàn
zhǒng
zhǒng


míng
yǎn
jiàn
zhě


àn
zhōng
rén

quán
jiàn
qián
hēi


huò
dēng
guāng



qián
chén
jiàn
zhǒng
zhǒng


yīng
míng
dēng
jiàn

ruò
dēng
jiàn
zhě

dēng
néng
yǒu
jiàn



míng
dēng

yòu

dēng
guān


guān

shì

shì

dāng
zhī
dēng
néng
xiǎn



shì
jiàn
zhě

shì
yǎn
fēi
dēng

yǎn
néng
xiǎn



shì
jiàn
xìng

shì
xīn
fēi
yǎn

ā
nán
suī


wén
shì
yán


zhū

zhòng

kǒu


rán

xīn
wèi
kāi


yóu


lái

yīn
xuān
shì


zhǎng
qīng
xīn

zhù

bēi
huì

ěr
shí
shì
zūn

shū
dōu
luó
mián
wǎng
xiàng
guāng
shǒu

kāi

lún
zhǐ

huì
chì
ā
nán


zhū

zhòng


chū
chéng
dào



鹿
yuán
zhōng

wèi
ā
ruò
duō



qiū
děng




zhòng
yán


qiè
zhòng
shēng


chéng




ā
luó
hàn

jiē
yóu

chén
fán
nǎo
suǒ



děng
dāng
shí

yīn

kāi


jīn
chéng
shèng
guǒ

shí
jiāo
chén



bái



jīn
zhǎng
lǎo



zhòng
zhōng



jiě
míng

yīn


chén
èr

chéng
guǒ

shì
zūn



xíng

tóu


tíng

huò

宿
huò
shí


宿
shí
shì



zhuāng
qián



huáng
ān
zhù

ruò
shí
zhǔ
rén



yōu
wǎng


shì

wéi


zhù
míng


zhù
míng
zhǔ
rén



zhù
zhě

míng
wéi



yòu

xīn


qīng
yáng
shēng
tiān

guāng


zhōng


míng
kōng
zhōng
zhū
yǒu
chén
xiàng

chén
zhì
yáo
dòng


kōng

rán


shì

wéi

chéng

míng
kōng

yáo
dòng
míng
chén


yáo
dòng
zhě
míng
wéi
chén



yán

shì


shí

lái


zhòng
zhōng



lún
zhǐ




kāi

kāi

yòu


wèi
ā
nán
yán


jīn

jiàn

ā
nán
yán


jiàn

lái
bǎi
bǎo
lún
zhǎng

zhòng
zhōng
kāi



gào
ā
nán


jiàn

shǒu
zhòng
zhōng
kāi


wéi
shì

shǒu
yǒu
kāi
yǒu


wéi


jiàn
yǒu
kāi
yǒu


ā
nán
yán

shì
zūn
bǎo
shǒu

zhòng
zhōng
kāi



jiàn

lái
shǒu

kāi


fēi

jiàn
xìng
yǒu
kāi
yǒu



yán

shuí
dòng
shuí
jìng

ā
nán
yán


shǒu

zhù

ér

jiàn
xìng

shàng

yǒu
jìng

shuí
wéi

zhù


yán

shì


lái

shì
cóng
lún
zhǎng
zhōng

fēi

bǎo
guāng

zài
ā
nán
yòu


shí
ā
nán

huí
shǒu
yòu
pàn

yòu
fàng

guāng

zài
ā
nán
zuǒ

ā
nán
yòu

huí
shǒu
zuǒ
pàn


gào
ā
nán


tóu
jīn

yīn

yáo
dòng

ā
nán
yán


jiàn

lái
chū
miào
bǎo
guāng

lái

zuǒ
yòu


zuǒ
yòu
guān

tóu

yáo
dòng

ā
nán


pàn

guāng

zuǒ
yòu
dòng
tóu

wéi

tóu
dòng

wéi

jiàn
dòng

shì
zūn


tóu

dòng

ér

jiàn
xìng

shàng

yǒu
zhǐ

shuí
wéi
yáo
dòng


yán


shì


shì

lái


gào

zhòng

ruò

zhòng
shēng


yáo
dòng
zhě
míng
zhī
wéi
chén



zhù
zhě
míng
zhī
wéi



guān
ā
nán
tóu

dòng
yáo

jiàn

suǒ
dòng

yòu

guān


shǒu

kāi


jiàn

shū
juǎn

yún


jīn


dòng
wéi
shēn


dòng
wéi
jìng

cóng
shǐ

zhōng

niàn
niàn
shēng
miè


shī
zhēn
xìng

diān
dǎo
xíng
shì

xìng
xīn
shī
zhēn
rèn

wéi


lún
huí
shì
zhōng



liú
zhuǎn

卷二

ěr
shí
ā
nán


zhū

zhòng

wén

shì
huì

shēn
xīn
tài
rán

niàn

shǐ
lái

shī
què
běn
xīn

wàng
rèn
yuán
chén

fēn
bié
yǐng
shì

jīn

kāi



shī

ér







zhǎng



yuàn
wén

lái
xiǎn
chū
shēn
xīn

zhēn
wàng

shí

xiàn
qián
shēng
miè



shēng
miè

èr

míng
xìng

shí



wáng



bái




wèi
chéng
zhū

huì
chì

jiàn
jiā
zhān
yán


luó
zhī


xián
yán


shēn

hòu
duàn
miè

míng
wéi
niè
pán


suī
zhí


jīn
yóu



yún


huī

zhèng
zhī

xīn


shēng
miè


jīn


zhòng
zhū
yǒu
lòu
zhě

xián
jiē
yuàn
wén


gào

wáng


shēn
xiàn
zài

jīn

wèn




ròu
shēn
wéi
tóng
jīn
gāng
cháng
zhù

xiǔ

wéi

biàn
huì

shì
zūn


jīn

shēn
zhōng
cóng
biàn
miè


yán


wáng


wèi
céng
miè

yún

zhī
miè

shì
zūn




cháng
biàn
huì
zhī
shēn

suī
wèi
céng
miè


guān
xiàn
qián

niàn
niàn
qiān
xiè

xīn
xīn

zhù


huǒ
chéng
huī

jiàn
jiàn
xiāo
yǔn

yǔn
wáng



jué
zhī

shēn

dāng
cóng
miè
jìn


yán


shì


wáng


jīn
shēng
líng

cóng
shuāi
lǎo

yán
mào


tóng

zhī
shí

shì
zūn



hái



còu
rùn


nián
zhì
zhǎng
chéng

xuè

chōng
mǎn

ér
jīn
tuí
líng


shuāi
mào

xíng


cuì

jīng
shén
hūn
mèi


bái
miàn
zhòu

dǎi
jiāng

jiǔ



jiàn

chōng
shèng
zhī
shí


yán


wáng


zhī
xíng
róng

yīng

dùn
xiǔ

wáng
yán

shì
zūn

biàn
huà




chéng

jué

hán
shǔ
qiān
liú

jiàn
zhì








nián
èr
shí

suī
hào
nián
shào

yán
mào

lǎo
chū
shí
suì
shí

sān
shí
zhī
nián
yòu
shuāi
èr
shí


jīn
liù
shí

yòu
guò

èr

guān

shí
shí

wǎn
rán
qiáng
zhuàng

shì
zūn


jiàn



suī


luò


jiān
liú


qiě
xiàn
shí
nián

ruò

lìng

wēi


wéi


biàn
níng
wéi


èr


shí
wéi
nián
biàn


wéi
nián
biàn


jiān
yuè
huà


zhí
yuè
huà

jiān
yòu

qiān

shěn


guān

chà

chà


niàn
niàn
zhī
jiān



tíng
zhù


zhī

shēn
zhōng
cóng
biàn
miè


gào

wáng


jiàn
biàn
huà

qiān
gǎi

tíng


zhī

miè



miè
shí


zhī
shēn
zhōng

yǒu

miè





wáng


zhǎng
bái



shí

zhī


yán


jīn
shì


shēng
miè
xìng


wáng


nián

shí

jiàn
héng

shuǐ

wáng
yán


shēng
sān
suì



xié




tiān

jīng
guò

liú

ěr
shí

zhī
shì
héng

shuǐ


yán


wáng



suǒ
shuō

èr
shí
zhī
shí
shuāi

shí
suì

nǎi
zhì
liù
shí


yuè
suì
shí
niàn
niàn
qiān
biàn



sān
suì
jiàn


shí

zhì
nián
shí
sān


shuǐ
yún


wáng
yán


sān
suì
shí

wǎn
rán



nǎi
zhì

jīn

nián
liù
shí
èr



yǒu



yán


jīn

shāng

bái
miàn
zhòu


miàn

dìng
zhòu

tóng
nián



jīn
shí

guān

héng




tóng
shí
guān

zhī
jiàn

yǒu
tóng
mào
fǒu

wáng
yán

fǒu


shì
zūn


yán


wáng


miàn
suī
zhòu

ér

jiàn
jīng

xìng
wèi
céng
zhòu

zhòu
zhě
wéi
biàn


zhòu
fēi
biàn

biàn
zhě
shòu
miè



biàn
zhě

yuán

shēng
miè

yún


zhōng
shòu

shēng


ér
yóu
yǐn


qié

děng

dōu
yán

shēn

hòu
quán
miè

wáng
wén
shì
yán

xìn
zhī
shēn
hòu

shě
shēng

shēng


zhū

zhòng

yǒng
yuè
huan



wèi
céng
yǒu

ā
nán

cóng
zuò





zhǎng

cháng
guì
bái


shì
zūn

ruò

jiàn
wén


shēng
miè

yún

shì
zūn

míng

děng
bèi


shī
zhēn
xìng

diān
dǎo
xíng
shì

yuàn
xīng

bēi



chén
gòu


shí

lái
chuí
jīn



lún
shǒu
xià
zhǐ

shì
ā
nán
yán


jīn
jiàn


tuó
luó
shǒu

wéi
zhèng
wéi
dào

ā
nán
yán

shì
jiān
zhòng
shēng



wéi
dào

ér


zhī

shuí
zhèng
shuí
dào


gào
ā
nán

ruò
shì
jiān
rén


wéi
dào


shì
jiān
rén

jiāng

wéi
zhèng

ā
nán
yán


lái
shù


dōu
luó
mián
shǒu

shàng
zhǐ

kōng


míng
wéi
zhèng



shù


gào
ā
nán
yán

ruò

diān
dǎo

shǒu
wěi
xiāng
huàn

zhū
shì
jiān
rén

bèi
zhān
shì


zhī

shēn


zhū

lái
qīng
jìng

shēn


lèi

míng


lái
zhī
shēn

míng
zhèng
biàn
zhī


děng
zhī
shēn

hào
xìng
diān
dǎo

suí


guān


shēn

shēn

chēng
diān
dǎo
zhě

míng


chù

hào
wéi
diān
dǎo


shí
ā
nán

zhū

zhòng

dèng
méng
zhān



jīng

shùn


zhī
shēn
xīn
diān
dǎo
suǒ
zài


xīng

bēi

āi
mǐn
ā
nán

zhū

zhòng


hǎi
cháo
yīn

biàn
gào
tóng
huì

zhū
shàn
nán



cháng
shuō
yán


xīn
zhū
yuán


xīn
suǒ
shǐ
使

zhū
suǒ
yuán


wéi
xīn
suǒ
xiàn


shēn

xīn

jiē
shì
miào
míng
zhēn
jīng
miào
xīn
zhōng
suǒ
xiàn


yún


děng


shī
běn
miào
yuán
miào
míng
xīn

bǎo
míng
miào
xìng

rèn

zhōng


huì
mèi
wéi
kōng

kōng
huì
àn
zhōng

jié
àn
wéi




wàng
xiǎng

xiǎng
xiàng
wéi
shēn


yuán
nèi
yáo


wài
bēn


hūn
rǎo
rǎo
xiàng


wéi
xīn
xìng



wéi
xīn

jué
dìng
huò
wéi

shēn
zhī
nèi


zhī

shēn

wài

shān


kōng



xián
shì
miào
míng
zhēn
xīn
zhōng




chéng
qīng
bǎi
qiān

hǎi


zhī

wéi
rèn


ōu



wéi
quán
cháo

qióng
jìn
yíng



děng

shì

zhōng
bèi
rén



chuí
shǒu

děng

chà
bié


lái
shuō
wéi

lián
mǐn
zhě

ā
nán
chéng

bēi
jiù
shēn
huì

chuí

chā
shǒu
ér
bái

yán


suī
chéng


shì
miào
yīn


miào
míng
xīn

yuán
suǒ
yuán
mǎn

cháng
zhù
xīn


ér



xiàn
shuō

yīn

xiàn

yuán
xīn

yǔn
suǒ
zhān
yǎng


huò

xīn

wèi
gǎn
rèn
wéi
běn
yuán
xīn


yuàn

āi
mǐn

xuān
shì
yuán
yīn




gēn

guī

shàng
dào


gào
ā
nán


děng
shàng

yuán
xīn
ting





yuán

fēi
děi

xìng


rén

shǒu

zhǐ
yuè
shì
rén


rén
yīn
zhǐ

dāng
yīng
kàn
yuè

ruò

guān
zhǐ

wéi
yuè



rén

wéi
wáng
shī
yuè
lún


wáng

zhǐ






suǒ
biāo
zhǐ

wéi
míng
yuè



wéi
wáng
zhǐ




shí
míng
zhī

àn







zhǐ


wéi
yuè
míng
xìng

míng
àn
èr
xìng


suǒ
liǎo





shì

ruò

fēn
bié

shuō

yīn

wéi

xīn
zhě


xīn

yīng

fēn
bié
yīn

yǒu
fēn
bié
xìng



yǒu




宿

tíng

zàn
zhǐ
biàn
便


zhōng

cháng
zhù

ér
zhǎng
tíng
rén

dōu

suǒ


míng
wéi
tíng
zhǔ




shì

ruò
zhēn

xīn



suǒ


yún


shēng

fēn
bié
xìng




wéi
shēng
fēn
bié
xīn

fēn
bié

róng


zhū

xiàng


fēn
bié
xìng


shì
nǎi
zhì
fēn
bié
dōu


fēi

fēi
kōng


shě

děng
mèi
wéi
míng



zhū

yuán


fēn
bié
xìng



xīn
xìng

yǒu
suǒ
huán

yún

wéi
zhǔ

ā
nán
yán

ruò

xīn
xìng

yǒu
suǒ
huán



lái
shuō
miào
míng
yuán
xīn

yún


huán

wéi
chuí
āi
mǐn

wèi

xuān
shuō


gào
ā
nán

qiě

jiàn


jiàn
jīng
míng
yuán


jiàn
suī
fēi
miào
jīng
míng
xīn



èr
yuè

fēi
shì
yuè
yǐng


yīng

ting

jīn
dāng
shì


suǒ
huán


ā
nán



jiǎng
táng

dòng
kāi
dōng
fāng


lún
shēng
tiān


yǒu
míng
yào
耀

zhōng

hēi
yuè

yún

huì
míng



hūn
àn


yǒu
zhī



jiàn
tōng

qiáng

zhī
jiān


guān
yōng

fēn
bié
zhī
chù


jiàn
yuán

wán

zhī
zhōng
biàn
shì
kōng
xìng


bèi
zhī
xiàng


hūn
chén

chéng

liǎn
fēn

yòu
guān
qīng
jìng

ā
nán


xián
kàn

zhū
biàn
huà
xiàng


jīn

huán
běn
suǒ
yīn
chù

yún

běn
yīn

ā
nán


zhū
biàn
huà

míng
huán

lún








míng

míng
yīn
shǔ


shì

huán


àn
huán
hēi
yuè

tōng
huán

yǒu

yōng
huán
qiáng


yuán
huán
fēn
bié

wán

huán
kōng


bèi
huán
chén

qīng
míng
huán



zhū
shì
jiān

qiè
suǒ
yǒu


chū

lèi


jiàn

zhǒng
jiàn
jīng
míng
xìng

dāng

shuí
huán





ruò
huán

míng



míng
shí



jiàn
àn

suī
míng
àn
děng

zhǒng
zhǒng
chà
bié

jiàn

chà
bié

zhū

huán
zhě


rán
fēi




huán
zhě

fēi

ér
shuí


zhī

xīn
běn
miào
míng
jìng




mèn
sàng
běn
shòu
lún


shēng

zhōng

cháng
bèi
piāo


shì


lái

míng

lián
mǐn

ā
nán
yán


suī
shí

jiàn
xìng

huán

yún


zhī
shì

zhēn
xìng


gào
ā
nán


jīn
wèn


jīn

wèi


lòu
qīng
jìng

chéng

shén


jiàn

chū
chán



zhàng
ài

ér
ā


jiàn
yán




guān
zhǎng
zhōng
yǎn

luó
guǒ

zhū


děng

jiàn
bǎi
qiān
jiè

shí
fāng

lái

qióng
jìn
wēi
chén
qīng
jìng
guó



suǒ

zhǔ

zhòng
shēng
dòng
shì

guò
fēn
cun

ā
nán

qiě




guān

tiān
wáng
suǒ
zhù
gōng
diàn
殿

zhōng
jiān
biàn
lǎn
shuǐ

kōng
xíng

suī
yǒu
hūn
míng
zhǒng
zhǒng
xíng
xiàng


fēi
qián
chén
fēn
bié
liú
ài


yīng


fēn
bié



jīn

jiāng



jiàn
zhōng

shuí
shì



shuí
wéi

xiàng

ā
nán



jiàn
yuán

cóng

yuè
gōng

shì

fēi


zhì

jīn
shān

zhōu
biàn

guān

suī
zhǒng
zhǒng
guāng



fēi


jiàn
jiàn
gèng
guān

yún
téng
niǎo
fēi

fēng
dòng
chén


shù

shān
chuān

cǎo
jiè
rén
chù

xián

fēi


ā
nán

shì
zhū
jìn
yuǎn
zhū
yǒu

xìng

suī

chà
shū

tóng

jiàn
jīng
qīng
jìng
suǒ
zhǔ


zhū

lèi

yǒu
chà
bié

jiàn
xìng

shū


jīng
miào
míng

chéng

jiàn
xìng

ruò
jiàn
shì






jiàn

zhī
jiàn

ruò
tóng
jiàn
zhě

míng
wéi
jiàn




jiàn
shí



jiàn


jiàn
zhī
chù

ruò
jiàn

jiàn


rán
fēi


jiàn
zhī
xiàng

ruò

jiàn


jiàn
zhī



rán
fēi


yún

fēi


yòu


jīn
jiàn

zhī
shí



jiàn




jiàn



xìng
fēn






bìng
zhū
shì
jiān

chéng
ān


ā
nán

ruò

jiàn
shí

shì

fēi


jiàn
xìng
zhōu
biàn

fēi

ér
shuí

yún




zhī
zhēn
xìng

xìng


zhēn



qiú
shí

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

ruò

jiàn
xìng


fēi





lái
guān

tiān
wáng
shèng
zàng
bǎo
diàn
殿



yuè
gōng


jiàn
zhōu
yuán
biàn
suō

guó

tuì
退
guī
jīng
shě


jiàn
qié
lán

qīng
xīn

táng

dàn
zhān
yán


shì
zūn


jiàn

shì



běn
lái
zhōu
biàn

jiè

jīn
zài
shì
zhōng

wéi
mǎn

shì

wéi


jiàn
suō

wéi
xiǎo

wéi
dāng
qiáng

jiá
lìng
duàn
jué


jīn

zhī


suǒ
zài

yuàn
chuí
hóng


wèi


yǎn


gào
ā
nán


qiè
shì
jiān

xiǎo
nèi
wài

zhū
suǒ
shì


shǔ
qián
chén


yīng
shuō
yán
jiàn
yǒu
shū
suō



fāng


zhōng
jiàn
fāng
kōng



wèn


fāng

zhōng
suǒ
jiàn
fāng
kōng

wéi

dìng
fāng

wéi

dìng
fāng

ruò
dìng
fāng
zhě

bié
ān
yuán


kōng
yīng

yuán

ruò

dìng
zhě

zài
fāng

zhōng

yīng

fāng
kōng


yán

zhī


suǒ
zài


xìng

shì

yún

wéi
zài

ā
nán

ruò


lìng


fāng
yuán

dàn
chú

fāng

kōng


fāng


yīng
shuō
yán

gèng
chú

kōng
fāng
xiàng
suǒ
zài

ruò


wèn


shì
zhī
shí

suō
jiàn
lìng
xiǎo

yǎng
guān

shí



wǎn
jiàn



miàn

ruò
zhù
qiáng


néng
jiá
jiàn
duàn

chuān
穿
wéi
xiǎo
dòu

níng




shì


rán

qiè
zhòng
shēng

cóng

shǐ
lái



wéi


shī

běn
xīn

wéi

suǒ
zhuǎn



shì
zhōng

guān

guān
xiǎo

ruò
néng
zhuǎn



tóng

lái

shēn
xīn
yuán
míng


dòng
dào
chǎng



máo
duān

biàn
néng
hán
shòu
shí
fāng
guó


ā
nán
bái

yán

shì
zūn

ruò

jiàn
jīng



miào
xìng

jīn

miào
xìng

xiàn
zài

qián

jiàn


zhēn


jīn
shēn
xīn


shì



ér
jīn
shēn
xīn
fēn
bié
yǒu
shí


jiàn

bié
fēn
biàn

shēn

ruò
shí

xīn

lìng

jīn
jiàn

jiàn
xìng
shí


ér
shēn
fēi



shū

lái
xiān
suǒ
nán
yán


néng
jiàn


wéi
chuí



kāi

wèi



gào
ā
nán

jīn

suǒ
yán

jiàn
zài

qián

shì

fēi
shí

ruò
shí

qián


shí
jiàn
zhě



jiàn
jīng


yǒu
fāng
suǒ

fēi

zhǐ
shì

qiě
jīn


zuò

tuó
lín

biàn
guān
lín




diàn
殿
táng

shàng
zhì

yuè

qián
duì
héng



jīn


shī

zuò
qián

ju
shǒu
zhǐ
chén

shì
zhǒng
zhǒng
xiàng

yīn
zhě
shì
lín

míng
zhě
shì


ài
zhě
shì


tōng
zhě
shì
kōng


shì
nǎi
zhì
cǎo
shù
xiān
háo


xiǎo
suī
shū

dàn

yǒu
xíng



zhǐ
zhuó

ruò


jiàn

xiàn
zài

qián


yīng

shǒu
què
shí
zhǐ
chén


zhě
shì
jiàn

ā
nán
dāng
zhī
ruò
kōng
shì
jiàn



chéng
jiàn


zhě
shì
kōng

ruò

shì
jiàn



shì
jiàn


zhě
wéi




wēi


bāo
wàn
xiàng


chū
jīng
míng
jìng
miào
jiàn
yuán

zhǐ
chén
shì


tóng

zhū


fēn
míng

huò

ā
nán
yán


jīn


chóng

jiǎng
táng

yuǎn

héng


shàng
guān

yuè

ju
shǒu
suǒ
zhǐ

zòng

suǒ
guān

zhǐ
jiē
shì



shì
jiàn
zhě

shì
zūn



suǒ
shuō

kuàng

yǒu
lòu
chū
xué
shēng
wén

nǎi
zhì





néng

wàn

xiàng
qián

pōu
chū
jīng
jiàn



qiè


bié
yǒu

xìng


yán


shì

shì



gào
ā
nán



suǒ
yán


yǒu
jiàn
jīng



qiè


bié
yǒu

xìng



suǒ
zhǐ
shì

zhī
zhōng


shì
jiàn
zhě

jīn

gào





lái

zuò

tuó
lín

gèng
guān
lín
yuàn

nǎi
zhì

yuè

zhǒng
zhǒng
xiàng
shū



jiàn
jīng
shòu

suǒ
zhǐ


yòu

míng

zhū

zhōng


zhě
fēi
jiàn

ā
nán
yán


shí
biàn
jiàn


tuó
lín


zhī
shì
zhōng


zhě
fēi
jiàn





ruò
shù
fēi
jiàn

yún

jiàn
shù

ruò
shù

jiàn


yún

shù


shì
nǎi
zhì
ruò
kōng
fēi
jiàn

yún

jiàn
kōng

ruò
kōng

jiàn


yún

kōng


yòu

wéi

shì
wàn
xiàng
zhōng

wēi


míng


fēi
jiàn
zhě


yán


shì

shì


shì

zhòng
fēi

xué
zhě

wén


yán

máng
rán

zhī
shì

zhōng
shǐ


shí
huáng
sǒng

shī

suǒ
shǒu


lái
zhī

hún

biàn
shè

xīn
shēng
lián
mǐn

ān
wèi
ā
nán


zhū

zhòng

zhū
shàn
nán



shàng

wáng

shì
zhēn
shí



suǒ

shuō


kuáng

wàng

fēi

qié


zhǒng


jiǎo
luàn
lùn





wéi


tiǎn
āi


shì
shí
wén
shū
shī


wáng


mǐn
zhū

zhòng

zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


dǐng





zhǎng
gōng
jìng

ér
bái

yán

shì
zūn


zhū

zhòng




lái

míng
èr
zhǒng
jīng
jiàn

kōng

shì
fēi
shì


shì
zūn

ruò

qián
yuán


kōng
děng
xiàng

ruò
shì
jiàn
zhě

yīng
yǒu
suǒ
zhǐ

ruò
fēi
jiàn
zhě

yīng

suǒ
zhǔ

ér
jīn

zhī
shì

suǒ
guī


yǒu
jīng


fēi
sh&igigrave;
chóu

shàn
gēn
qīng
xiǎn

wéi
yuàn

lái



míng


zhū

xiàng



jiàn
jīng

yuán
shì





zhōng
jiān


shì
fēi
shì


gào
wén
shū


zhū

zhòng

shí
fāng

lái









zhù
sān


zhōng

jiàn

jiàn
yuán

bìng
suǒ
xiǎng
xiàng



kōng
huá

běn

suǒ
yǒu


jiàn

yuán

yuán
shì


miào
jìng
míng


yún


zhōng
yǒu
shì
fēi
shì

wén
shū


jīn
wèn




wén
shū

gèng
yǒu
wén
shū

shì
wén
shū
zhě

wéi

wén
shū


shì

shì
zūn


zhēn
wén
shū


shì
wén
shū





ruò
yǒu
shì
zhě


èr
wén
shū

rán

jīn


fēi

wén
shū


zhōng
shí

shì
fēi
èr
xiàng


yán


jiàn
miào
míng


zhū
kōng
chén




shì

běn
shì
miào
míng

shàng


jìng
yuán
zhēn
xīn

wàng
wéi

kōng



wén
jiàn



èr
yuè

shuí
wéi
shì
yuè

yòu
shuí
fēi
yuè

wén
shū

dàn

yuè
zhēn

zhōng
jiān


shì
yuè
fēi
yuè

shì


jīn
guān
jiàn

chén

zhǒng
zhǒng

míng

míng
wéi
wàng
xiǎng


néng

zhōng
chū
shì
fēi
shì

yóu
shì
zhēn
jīng
miào
jué
míng
xìng


néng
lìng

chū
zhǐ
fēi
zhǐ

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

chéng


wáng
suǒ
shuō
jué
yuán

biàn
shí
fāng
jiè

zhàn
rán
cháng
zhù

xìng
fēi
shēng
miè


xiān
fàn
zhì
suō

jiā
luó

suǒ
tán
míng



tóu
huī
děng
zhū
wài
dào
zhǒng

shuō
yǒu
zhēn


biàn
mǎn
shí
fāng

yǒu

chà
bié

shì
zūn

céng

léng
qié
shān

wèi

huì
děng


yǎn




wài
dào
děng

cháng
shuō

rán


shuō
yīn
yuán

fēi

jìng
jiè


jīn
guān

jué
xìng

rán

fēi
shēng
fēi
miè

yuǎn


qiè

wàng
diān
dǎo


fēi
yīn
yuán




rán

yún

kāi
shì



qún
xié

huò
zhēn
shí
xīn

miào
jué
míng
xìng


gào
ā
nán


jīn

shì
kāi
shì
fāng
biàn
便

zhēn
shí
gào



yóu
wèi


huò
wéi

rán

ā
nán

ruò


rán



zhēn
míng
yǒu

rán



qiě
guān

miào
míng
jiàn
zhōng



wéi



jiàn
wéi


míng
wéi



àn
wéi



kōng
wéi



sāi
wéi


ā
nán

ruò
míng
wéi


yīng

jiàn
àn

ruò


kōng
wéi


zhě
yīng

jiàn
sāi


shì
nǎi
zhì
zhū
àn
děng
xiàng


wéi

zhě



míng
shí

jiàn
xìng
duàn
miè

yún

jiàn
míng

ā
nán
yán



miào
jiàn

xìng
fēi

rán


jīn

míng
shì
yīn
yuán
shēng

xīn
yóu
wèi
míng


xún

lái

shì

yún


yīn
yuán
xìng


yán


yán
yīn
yuán



wèn



jīn
yīn
jiàn

jiàn
xìng
xiàn
qián


jiàn
wéi

yīn
míng
yǒu
jiàn

yīn
àn
yǒu
jiàn

yīn
kōng
yǒu
jiàn

yīn
sāi
yǒu
jiàn

ā
nán

ruò
yīn
míng
yǒu

yīng

jiàn
àn


yīn
àn
yǒu

yīng

jiàn
míng


shì
nǎi
zhì
yīn
kōng
yīn
sāi

tóng

míng
àn



ā
nán


jiàn
yòu

yuán
míng
yǒu
jiàn

yuán
àn
yǒu
jiàn

yuán
kōng
yǒu
jiàn

yuán
sāi
yǒu
jiàn

ā
nán

ruò
yuán
kōng
yǒu

yīng

jiàn
sāi

ruò
yuán
sāi
yǒu

yīng

jiàn
kōng


shì
nǎi
zhì
yuán
míng
yuán
àn

tóng

kōng
sāi

dāng
zhī

shì
jīng
jué
miào
míng

fēi
yīn
fēi
yuán


fēi

rán

fēi


rán


fēi

fēi


shì
fēi
shì



qiè
xiàng



qiè



jīn
yún


zhōng
cuò
xīn


zhū
shì
jiān

lùn
míng
xiàng

ér

fēn
bié



shǒu
zhǎng

cuō


kōng




láo


kōng
yún

suí

zhí
zhuō

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


miào
jué
xìng

fēi
yīn
fēi
yuán

shì
zūn
yún

cháng


qiū

xuān
shuō
jiàn
xìng


zhǒng
yuán

suǒ
wèi
yīn
kōng

yīn
míng

yīn
xīn

yīn
yǎn

shì

yún



yán

ā
nán


shuō
shì
jiān
zhū
yīn
yuán
xiàng

fēi




ā
nán



wèn


zhū
shì
jiān
rén

shuō

néng
jiàn

yún

míng
jiàn

yún


jiàn

ā
nán
yán

shì
rén
yīn


yuè
dēng
guāng

jiàn
zhǒng
zhǒng
xiàng

míng
zhī
wéi
jiàn

ruò



sān
zhǒng
guāng
míng



néng
jiàn

ā
nán

ruò

míng
shí

míng

jiàn
zhě

yīng

jiàn
àn

ruò

jiàn
àn


dàn

míng

yún


jiàn

ā
nán

ruò
zài
àn
shí


jiàn
míng


míng
wéi

jiàn

jīn
zài
míng
shí


jiàn
àn
xiàng

huán
míng

jiàn


shì
èr
xiàng


míng

jiàn

ruò

èr
xiàng

xiāng
líng
duó

fēi

jiàn
xìng

zhōng
zàn



shì

zhī
èr

míng
jiàn

yún


jiàn

shì

ā
nán


jīn
dāng
zhī
jiàn
míng
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
míng

jiàn
àn
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
àn

jiàn
kōng
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
kōng

jiàn
sāi
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
sāi



chéng
jiù



yīng
zhī

jiàn
jiàn
zhī
shí

jiàn
fēi
shì
jiàn

jiàn
yóu

jiàn

jiàn

néng


yún


shuō
yīn
yuán

rán




xiàng


děng
shēng
wén

xiá
liè

shí


néng
tōng

qīng
jìng
shí
xiàng


jīn
huì


dāng
shàn

wéi




dài

miào




ā
nán
bái

yán

shì
zūn



shì
zūn
wèi

děng
bèi

xuān
shuō
yīn
yuán




rán

zhū


xiàng






xīn
yóu
wèi
kāi

ér
jīn
gèng
wén
jiàn
jiàn
fēi
jiàn

chóng
zēng

mèn


yuàn
hóng


shī

huì


kāi
shì

děng
jué
xīn
míng
jìng

zuò
shì



bēi
lèi
dǐng


chéng
shòu
shèng
zhǐ

ěr
shí
shì
zūn

lián
mǐn
ā
nán


zhū

zhòng

jiāng


yǎn

tuó
luó


zhū
sān



miào
xiū
xíng


gào
ā
nán
yán


suī
qiáng


dàn

duō
wén


shē



wēi

guān
zhào

xīn
yóu
wèi
liǎo


jīn

ting


dāng
wèi

fēn
bié
kāi
shì


lìng
jiāng
lái
zhū
yǒu
lòu
zhě
huò


guǒ

ā
nán


qiè
zhòng
shēng

lún
huí
shì
jiān

yóu
èr
diān
dǎo
fēn
bié
jiàn
wàng

dāng
chù

shēng

dāng

lún
zhuǎn

yún

èr
jiàn


zhě

zhòng
shēng
bié

wàng
jiàn

èr
zhě

zhòng
shēng
tóng
fēn
wàng
jiàn

yún

míng
wéi
bié

wàng
jiàn

ā
nán


shì
jiān
rén


yǒu
chì
shěng


jiàn
dēng
guāng

bié
yǒu
yuán
yǐng



chóng
dié



yún




dēng
míng
suǒ
xiàn
yuán
guāng
wéi
shì
dēng


wéi
dāng
jiàn


ā
nán


ruò
dēng



fēi
shěng
rén


tóng
jiàn

ér

yuán
yǐng
wéi
shěng
zhī
guān

ruò
shì
jiàn


jiàn

chéng




shěng
rén
jiàn
yuán
yǐng
zhě

míng
wéi

děng



ā
nán

ruò

yuán
yǐng


dēng
bié
yǒu



páng
guān
píng
zhàng

yán

yǒu
yuán
yǐng
chū


jiàn
bié
yǒu

yīng
fēi
yǎn
zhǔ

yún

shěng
rén

jiàn
yuán
yǐng

shì

dāng
zhī

shí
zài
dēng

jiàn
bìng
wéi
yǐng

yǐng
jiàn

shěng

jiàn
shěng
fēi
bìng

zhōng

yīng
yán
shì
dēng
shì
jiàn


shì
zhōng
yǒu
fēi
dēng
fēi
jiàn



èr
yuè
fēi

fēi
yǐng






èr
zhī
guān

niē
suǒ
chéng


zhū
yǒu
zhì
zhě


yīng
shuō
yán

niē
gēn
yuán

shì
xíng
fēi
xíng


jiàn
fēi
jiàn




shì


shěng
suǒ
chéng

jīn

míng
shuí
shì
dēng
shì
jiàn


kuàng
fēn
bié
fēi
dēng
fēi
jiàn

yún

míng
wéi
tóng
fēn
wàng
jiàn

ā
nán


yán


chú

hǎi
shuǐ

zhōng
jiàn
píng


yǒu
sān
qiān
zhōu

zhèng
zhōng

zhōu

dōng

西
kuò
liàng


guó
fán
yǒu
èr
qiān
sān
bǎi



xiǎo
zhōu
zài
zhū
hǎi
zhōng


jiàn
huò
yǒu
sān
liǎng
bǎi
guó

huò

huò
èr
zhì

sān
shí

shí

shí

ā
nán

ruò


zhōng

yǒu

xiǎo
zhōu

zhǐ
yǒu
liǎng
guó

wéi

guó
rén

tóng
gǎn
è
yuán



xiǎo
zhōu
dāng

zhòng
shēng


zhū

qiè

xiáng
jìng
jiè

huò
jiàn
èr


huò
jiàn
liǎng
yuè


zhōng
nǎi
zhì
yùn
shì
pèi
jué

huì
bèi
fēi
liú


ěr
hóng


zhǒng
zhǒng
è
xiàng

dàn

guó
jiàn


guó
zhòng
shēng
běn
suǒ

jiàn




wén

ā
nán


jīn
wèi




èr
shì

jìn
tuì
退

míng

ā
nán



zhòng
shēng

bié

wàng
jiàn

zhǔ
dēng
guāng
zhōng
suǒ
xiàn
yuán
yǐng

suī

qián
jìng

zhōng

jiàn
zhě

shěng
suǒ
chéng

shěng

jiàn
láo

fēi

suǒ
zào

rán
jiàn
shěng
zhě
zhōng

jiàn
jiù



jīn



guān
jiàn
shān

guó



zhū
zhòng
shēng

jiē
shì

shǐ
jiàn
bìng
suǒ
chéng

jiàn

jiàn
yuán


xiàn
qián
jìng

yuán

jué
míng
jiàn
suǒ
yuán
shěng

jué
jiàn

shěng

běn
jué
míng
xīn

jué
yuán
fēi
shěng

jué
suǒ
jué
shěng

jué
fēi
shěng
zhōng


shí
jiàn
jiàn

yún


míng
jué
wén
zhī
jiàn

shì


jīn
jiàn




bìng
zhū
shì
jiān
shí
lèi
zhòng
shēng

jiē

jiàn
shěng
fēi
jiàn
shěng
zhě


jiàn
zhēn
jīng

xìng
fēi
shěng
zhě



míng
jiàn

ā
nán



zhòng
shēng
tóng
fēn
wàng
jiàn



wàng
jiàn
bié


rén


b&iigrave;ng

rén
tóng


guó


jiàn
yuán
yǐng

shěng
wàng
suǒ
shēng


zhòng
tóng
fēn
suǒ
jiàn

xiáng

tóng
jiàn

zhōng
zhàng
è
suǒ



shì

shǐ
jiàn
wàng
suǒ
shēng


yán


sān
qiān
zhōu
zhōng
jiān


hǎi

suō

shì
jiè

bìng

shí
fāng
zhū
yǒu
lòu
guó


zhū
zhòng
shēng

tóng
shì
jué
míng

lòu
miào
xīn

jiàn
wén
jué
zhī

wàng
bìng
yuán



wàng
shēng



wàng


ruò
néng
yuǎn

zhū


yuán








miè
chú
zhū
shēng

yīn

yuán
mǎn



shēng
miè
xìng

qīng
jìng
běn
xīn

běn
jué
cháng
zhù

ā
nán


suī
xiān

běn
jué
miào
míng

xìng
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ér
yóu
wèi
míng

shì
jué
yuán

fēi


shēng






ā
nán


jīn


qián
chén
wèn



jīn
yóu


qiè
shì
jiān
wàng
xiǎng



zhū
yīn
yuán
xìng

ér


huò

zhèng


xīn



zhě



jīn
zhě
miào
jìng
jiàn
jīng

wéi

míng


wéi

àn


wéi

tōng


wéi

sāi


ruò
míng

zhě

qiě

guān
míng

dāng
míng
xiàn
qián


chù

jiàn

jiàn
xiàng

biàn



xíng
xiàng

ruò
fēi
jiàn
zhě

yún

jiàn
míng

ruò

jiàn
zhě

yún

jiàn
jiàn


jiàn
yuán
mǎn


chù

míng

ruò
míng
yuán
mǎn



jiàn


jiàn


míng



shī

xìng
míng
míng



shī
míng
xìng


míng
fēi



àn

tōng

zhū
qún
sāi



shì



ā
nán

yòu

jīn
zhě
miào
jìng
jiàn
jīng
wéi

míng


wéi

àn


wéi

tōng


wéi

sāi


ruò
míng

zhě

zhì

àn
shí

míng
xiàng

miè


jiàn



zhū
àn


yún

jiàn
àn

ruò
jiàn
àn
shí



àn



míng

zhě

yīng
fēi
jiàn
míng



jiàn
míng

yún

míng


liǎo
míng
fēi
àn


àn

tōng


zhū
qún
sāi




shì

ā
nán
bái

yán

shì
zūn




wéi


miào
jué
yuán


zhū
yuán
chén


xīn
niàn


fēi





yán


jīn
yòu
yán
jué
fēi





wèn



miào
jiàn
jīng
fēi


zhě

wéi
fēi
míng


wéi
fēi
àn


wéi
fēi
tōng


wéi
fēi
sāi


ruò
fēi
míng



jiàn

míng


yǒu
biān
pàn


qiě

guān


chù
shì
míng


chù
shì
jiàn

zài
jiàn
zài
míng



wéi
pàn

ā
nán

ruò
míng

zhōng


jiàn
zhě



xiāng




zhī

míng
xiàng
suǒ
zài

pàn
yún

chéng


àn

tōng


zhū
qún
sāi



shì

yòu
miào
jiàn
jīng
fēi


zhě

wéi
fēi
míng


wéi
fēi
àn


wéi
fēi
tōng


wéi
fēi
sāi


ruò
fēi
míng



jiàn

míng
xìng
xiàng
guāi
jiǎo


ěr

míng

liǎo

xiāng
chù

jiàn
qiě

zhī
míng
xiàng
suǒ
zài

yún

zhēn
míng

fēi




àn

tōng


zhū
qún
sāi




shì

ā
nán


yóu
wèi
míng

qiè

chén

zhū
huàn
huà
xiàng

dāng
chù
chū
shēng

suí
chù
miè
jìn

huàn
wàng
chēng
xiàng


xìng
zhēn
wéi
miào
jué
míng



shì
nǎi
zhì

yīn
liù


cóng
shí
èr
chù

zhì
shí

jiè

yīn
yuán




wàng
yǒu
shēng

yīn
yuán
bié



wàng
míng
miè

shū

néng
zhī
shēng
miè

lái

běn

lái
zàng

cháng
zhù
miào
míng


dòng
zhōu
yuán

miào
zhēn

xìng

xìng
zhēn
cháng
zhōng

qiú


lái


shēng


liǎo

suǒ


ā
nán

yún


yīn

běn

lái
zàng
miào
zhēn

xìng

ā
nán



yǒu
rén


qīng
jìng


guān
qíng
míng
kōng

wéi

qíng


jiǒng

suǒ
yǒu


rén




dòng

jīng

dèng


láo




kōng
bié
jiàn
kuáng
huá


yǒu

qiè
kuáng
luàn
fēi
xiàng


yīn
dāng
zhī



shì

ā
nán

shì
zhū
kuáng
huá

fēi
cóng
kōng
lái

fēi
cóng

chū


shì
ā
nán

ruò
kōng
lái
zhě


cóng
kōng
lái

huán
cóng
kōng


ruò
yǒu
chū



fēi

kōng

kōng
ruò
fēi
kōng



róng

huá
xiāng

miè


ā
nán


róng
ā
nán

ruò

chū
zhě


cóng

chū

huán
cóng





huá
xìng
cóng

chū


dāng

yǒu
jiàn

ruò
yǒu
jiàn
zhě



huá
kōng

xuán

jiàn
yǎn

ruò

jiàn
zhě

chū


kōng

xuán
dāng

yǎn

yòu
jiàn
huá
shí


yīng



yún

jīng
kōng

hào
qīng
míng
yǎn

shì

dāng
zhī

yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén

shǒu

yàn
ān

bǎi
hái
tiáo
shì



wàng
shēng

xìng

wéi
shùn


rén




èr
shǒu
zhǎng


kōng
xiāng



èr
shǒu
zhōng

wàng
shēng

huá
lěng

zhū
xiàng

shòu
yīn
dāng
zhī



shì

ā
nán

shì
zhū
huàn
chù


cóng
kōng
lái


cóng
zhǎng
chū


shì
ā
nán

ruò
kōng
lái
zhě


néng
chù
zhǎng



chù
shēn


yīng

kōng
xuàn

lái
chù

ruò
cóng
zhǎng
chū

yīng
fēi
dài


yòu
zhǎng
chū




zhǎng
zhī



chù



wàn

suǐ
yīng

jué
zhī

shí
zōng



yǒu
jué
xīn

zhī
chū
zhī



yǒu



shēn
zhōng
wǎng
lái


dài

zhī

yào
míng
wéi
chù

shì

dāng
zhī
shòu
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén
tán
shuō
zuò
méi

kǒu
zhōng
shuǐ
chū



xuán



xīn
suān


xiǎng
yīn
dāng
zhī



shì

ā
nán


shì
zuò
shuō


cóng
méi
shēng

fēi
cóng
kǒu



shì
ā
nán

ruò
méi
shēng
zhě

méi


tán


dài
rén
shuō

ruò
cóng
kǒu




kǒu
wén



dài
ěr

ruò

ěr
wén


shuǐ


ěr
zhōng
ér
chū



xuán



shuō
xiāng
lèi

shì

dāng
zhī
xiǎng
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán




liú

làng
xiāng


qián

hòu


xiāng

yuè

xíng
yīn
dāng
zhī



shì

ā
nán


shì
liú
xìng


yīn
kōng
shēng


yīn
shuǐ
yǒu


fēi
shuǐ
xìng

fēi

kōng
shuǐ


shì
ā
nán

ruò
yīn
kōng
shēng


zhū
shí
fāng

jìn

kōng

chéng

jìn
liú

shì
jiè

rán

shòu
lún


ruò
yīn
shuǐ
yǒu




liú
xìng
yīng
fēi
shuǐ

yǒu
suǒ
yǒu
xiàng

jīn
yīng
xiàn
zài

ruò

shuǐ
xìng


chéng
qīng
shí

yīng
fēi
shuǐ


ruò

kōng
shuǐ

kōng
fēi
yǒu
wài

shuǐ
wài

liú

shì

dāng
zhī
xíng
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén

pín
qié
píng

sāi

liǎng
kǒng

mǎn
zhōng
qíng
kōng

qiān

yuǎn
xíng

yòng
xiǎng

guó

shí
yīn
dāng
zhī



shì

ā
nán


shì

kōng
fēi

fāng
lái

fēi

fāng



shì
ā
nán

ruò

fāng
lái


běn
píng
zhōng

zhù
kōng



běn
píng


yīng
shǎo

kōng

ruò

fāng


kāi
kǒng
dào
píng

yīng
jiàn
kōng
chū

shì

dāng
zhī
shí
yīn

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

卷三



ā
nán

yún

liù


běn

lái
zàng
miào
zhēn

xìng

ā
nán




jīng
dèng

láo
zhě

jiān


láo

tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

míng
àn
èr
zhǒng
wàng
chén


jiàn

zhōng



chén
xiàng

míng
wéi
jiàn
xìng


jiàn


míng
àn
èr
chén


jìng




shì
ā
nán

dāng
zhī
shì
jiàn

fēi
míng
àn
lái

fēi

gēn
chū



kōng
shēng





ruò
cóng
míng
lái

àn

suí
miè

yīng
fēi
jiàn
àn

ruò
cóng
àn
lái

míng

suí
miè

yīng

jiàn
míng

ruò
cóng
gēn
shēng



míng
àn


shì
jiàn
jīng
běn


xìng

ruò

kōng
chū

qián
zhǔ
chén
xiàng

guī
dāng
jiàn
gēn

yòu
kōng

guān


guān



shì

dāng
zhī
yǎn


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén

liǎng
shǒu
zhǐ

sāi

ěr

ěr
gēn
láo


tóu
zhōng
zuò
shēng

jiān
ěr

láo
tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

dòng
jìng
èr
zhǒng
wàng
chén


wén

zhōng



chén
xiàng

míng
ting
wén
xìng


wén


dòng
jìng
èr
chén


jìng




shì
ā
nán

dāng
zhī
shì
wén

fēi
dòng
jìng
lái

fēi

gēn
chū



kōng
shēng





ruò
cóng
jìng
lái

dòng

suí
miè

yīng
fēi
wén
dòng

ruò
cóng
dòng
lái

jìng

suí
miè

yīng

jué
jìng

ruò
cóng
gēn
shēng



dòng
jìng


shì
wén


běn


xìng

ruò

kōng
chū

yǒu
wén
chéng
xìng


fēi

kōng

yòu
kōng

wén


guān



shì

dāng
zhī
ěr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén

chù



chù
jiǔ
chéng
láo




zhōng

wén
yǒu
lěng
chù

yīn
chù
fēn
bié
tōng
sāi

shí


shì
nǎi
zhì
zhū
xiāng
chòu


jiān


láo

tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

tōng
sāi
èr
zhǒng
wàng
chén


wén

zhōng



chén
xiàng

míng
xiù
wén
xìng


wén


tōng
sāi
èr
chén


jìng



dāng
zhī
shì
wén
fēi
tōng
sāi
lái

fēi

gēn
chū



kōng
shēng





ruò
cóng
tōng
lái

sāi

wén
miè

yún

zhī
sāi


yīn
sāi
yǒu

tōng


wén

yún


míng
xiāng
chòu
děng
chù

ruò
cóng
gēn
shēng



tōng
sāi


shì
wén


běn


xìng

ruò
cóng
kōng
chū

shì
wén

dāng
huí
xiù



kōng

yǒu
wén


guān



shì

dāng
zhī



wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén


shé
shì
wěn

shú
shì
lìng
láo


rén
ruò
bìng


yǒu

wèi


bìng
zhī
rén

wēi
yǒu
tián
chù

yóu
tián


xiǎn

shé
gēn


dòng
zhī
shí

dàn
xìng
cháng
zài

jiān
shé

láo

tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn
tián

dàn
èr
zhǒng
wàng
chén


zhī

zhōng



chén
xiàng

míng
zhī
wèi
xìng


zhī
wèi
xìng



tián


dàn
èr
chén


jìng




shì
ā
nán

dāng
zhī

shì
cháng

dàn
zhī

fēi
tián

lái

fēi
yīn
dàn
yǒu

yòu
fēi
gēn
chū



kōng
shēng





ruò
tián

lái

dàn

zhī
miè

yún

zhī
dàn

ruò
cóng
dàn
chū

tián

zhī
wáng


yún

zhī
tián

èr
xiàng

ruò
cóng
shé
shēng



tián
dàn



chén


zhī
wèi
gēn

běn


xìng

ruò
cóng
kōng
chū


kōng

wèi

fēi

kǒu
zhī

yòu
kōng

zhī


guān



shì

dāng
zhī
shé


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén


lěng
shǒu
chù


shǒu

ruò
lěng
shì
duō


zhě
cóng
lěng

ruò

gōng
shèng

lěng
zhě
chéng



shì



jué
zhī
chù

xiǎn


zhī

shè
shì
ruò
chéng

yīn

láo
chù

jiān
shēn

láo
tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn



èr
zhǒng
wàng
chén


jué

zhōng



chén
xiàng

míng
zhī
jué
xìng


zhī
jué






wéi
shùn
èr
chén


jìng




shì
ā
nán

dāng
zhī
shì
jué

fēi


lái

fēi
wéi
shùn
yǒu



gēn
chū

yòu
fēi
kōng
shēng





ruò

shí
lái


dāng

miè

yún

jué


wéi
shùn
èr
xiàng




shì

ruò
cóng
gēn
chū





wéi
shùn

xiàng



shēn
zhī

yuán


xìng



kōng
chū

kōng

zhī
jué


guān



shì

dāng
zhī
shēn


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán



yǒu
rén

láo
juàn

mián

shuì
shú
biàn
便


lǎn
chén



shī

wéi
wàng

shì

diān
dǎo
shēng
zhù

miè



zhōng
guī


xiāng

yuè

chēng

zhī
gēn

jiān


láo
tóng
shì


dèng

láo
xiàng

yīn

shēng
miè
èr
zhǒng
wàng
chén


zhī

zhōng


cuō
nèi
chén

jiàn
wén

liú

liú




míng
jué
zhī
xìng


jué
zhī
xìng




mèi
shēng
miè
èr
chén


jìng




shì
ā
nán

dāng
zhī

shì
jué
zhī
zhī
gēn

fēi

mèi
lái

fēi
shēng
miè
yǒu



gēn
chū


fēi
kōng
shēng





ruò
cóng

lái

mèi

suí
miè

jiāng

wéi
mèi


shēng
shí
yǒu

miè

tóng


lìng
shuí
shòu
miè

ruò
cóng
miè
yǒu

shēng

miè


shuí
zhī
shēng
zhě

ruò
cóng
gēn
chū


mèi
èr
xiàng
suí
shēn
kāi




èr



jué
zhī
zhě

tóng

kōng
huá


jìng

xìng

ruò
cóng
kōng
shēng


shì
kōng
zhī


guān



shì

dāng
zhī



wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng



ā
nán

yún

shí
èr
chù

běn

lái
zàng
miào
zhēn

xìng

ā
nán


qiě
guān


tuó
shù
lín

zhū
quán
chí



yún



děng
wéi
shì

shēng
yǎn
jiàn

yǎn
shēng

xiàng

ā
nán

ruò

yǎn
gēn
shēng

xiàng
zhě

jiàn
kōng
fēi



xìng
yīng
xiāo

xiāo

xiǎn


qiè
dōu



xiàng



shuí
míng
kōng
zhì

kōng


shì

ruò


chén
shēng
yǎn
jiàn
zhě

guān
kōng
fēi


jiàn

xiāo
wáng

wáng

dōu


shuí
míng
kōng


shì

dāng
zhī
jiàn


kōng



chù
suǒ




jiàn

èr
chù

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


gèng
ting


tuó
yuán
zhōng

shí
bàn



zhòng

zhuàng
zhong

zhong

yīn
shēng
qián
hòu
xiāng




yún



děng
wéi
shì
shēng
lái
ěr
biān

ěr
wǎng
shēng
chù

ā
nán

ruò


shēng
lái

ěr
biān




shí
shì
luó

chéng

zài

tuó
lín



yǒu



shēng

lái

ā
nán
ěr
chù


lián
jiā


yīng


wén


kuàng

zhōng

qiān
èr
bǎi

shí
shā
mén


wén
zhong
shēng

tóng
lái
shí
chù

ruò


ěr

wǎng

shēng
biān



guī
zhù

tuó
lín
zhōng

zài
shì
luó
chéng


yǒu



wén

shēng


ěr

wǎng


zhī
chù

zhong
shēng

chū

yīng


wén


kuàng

zhōng
xiàng

niú
yáng
zhǒng
zhǒng
yīn
xiǎng

ruò

lái
wǎng




wén

shì

dāng
zhī
ting

yīn
shēng



chù
suǒ


ting

shēng

èr
chù

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


yòu
xiù


zhōng
zhān
tán


xiāng
ruò

rán


zhū

shì
luó

chéng

shí

nèi

tóng
shí
wén




yún



xiāng
wéi

shēng
zhān
tán


shēng




wéi
shēng

kōng

ā
nán

ruò


xiāng
shēng




chēng

suǒ
shēng

dāng
cóng

chū


fēi
zhān
tán

yún


zhōng
yǒu
zhān
tán


chēng

wén
xiāng

dāng





zhōng
chū
xiāng

shuō
wén
fēi


ruò
shēng

kōng

kōng
xìng
cháng
héng

xiāng
yīng
cháng
zài


jiè

zhōng

ruò




ruò
shēng





xiāng
zhì

yīn
ruò
chéng
yān

ruò


wén


méng
yān



yān
téng
kōng
wèi

yáo
yuǎn


shí

nèi
yún


wén

shì

dāng
zhī
xiāng


wén



chù
suǒ


xiù

xiāng

èr
chù

wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


cháng
èr
shí

zhòng
zhōng
chí



jiàn
huò



lào



míng
wéi
shàng
wèi



yún



wèi
wéi

shēng

kōng
zhōng

shēng

shé
zhōng

wéi
shēng
shí
zhōng

ā
nán

ruò


wèi

shēng


shé

zài

kǒu
zhōng

zhǐ
yǒu

shé


shé
ěr
shí

chéng

wèi


hēi
shí


yīng

tuī


ruò

biàn



míng
zhī
wèi

ruò
biàn

zhě

shé
fēi
duō


yún

duō
wèi


shé
zhī
zhī

ruò
shēng

shí

shí
fēi
yǒu
shí

yún


zhī

yòu
shí

zhī


tóng

shí






míng
wèi
zhī
zhī

ruò
shēng

kōng


dàn

kōng

dāng
zuò

wèi




kōng
ruò
zuò
xián
wèi


xián

shé


xián

miàn



jiè
rén
tóng

hǎi



cháng
shòu
xián

liǎo

zhī
dàn

ruò

shí
dàn



jué
xián



suǒ
zhī

yún

míng
wèi

shì

dāng
zhī
wèi
shé

cháng



chù
suǒ


cháng

wèi

èr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


cháng
chén
zhāo

shǒu

tóu



yún




suǒ
zhī

shuí
wéi
néng
chù

néng
wéi
zài
shǒu

wéi

zài
tóu

ruò
zài

shǒu

tóu


zhī

yún

chéng
chù

ruò
zài

tóu

shǒu


yòng

yún

míng
chù

ruò


yǒu



ā
nán

yīng
yǒu
èr
shēn

ruò
tóu

shǒu

chù
suǒ
shēng


shǒu

tóu

dāng
wéi



ruò


zhě

chù


chéng

ruò
èr

zhě

chù
shuí
wéi
zài

zài
néng
fēi
suǒ

zài
suǒ
fēi
néng


yīng

kōng


chéng
chù

shì

dāng
zhī
jué
chù

shēn



chù
suǒ


shēn

chù

èr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán


cháng

zhōng

suǒ
yuán
shàn
è



sān
xìng

shēng
chéng





wéi


xīn
suǒ
shēng

wéi
dāng

xīn

bié
yǒu
fāng
suǒ

ā
nán

ruò

xīn
zhě



fēi
chén

fēi
xīn
suǒ
yuán

yún

chéng
chù

ruò


xīn

bié
yǒu
fāng
suǒ




xìng
wéi
zhī
fēi
zhī

zhī

míng
xīn



fēi
chén

tóng

xīn
liàng




xīn

yún


xīn

gèng
èr



ruò
fēi
zhī
zhě


chén

fēi

shēng
xiāng
wèi



lěng
nuǎn



kōng
xiàng

dāng


zài

jīn


kōng

dōu

biǎo
shì


yīng
rén
jiān

gèng
yǒu
kōng
wài

xīn
fēi
suǒ
yuán

chù
cóng
shuí


shì

dāng
zhī



xīn



chù
suǒ






èr


wàng

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng



ā
nán

yún

shí

jiè

běn

lái
zàng

miào
zhēn

xìng

ā
nán



suǒ
míng

yǎn

wéi
yuán

shēng

yǎn
shí


shí
wéi

yīn
yǎn
suǒ
shēng


yǎn
wéi
jiè

yīn

suǒ
shēng



wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
yǎn
shēng




kōng



fēn
bié

zòng
yǒu

shí


jiāng

yòng


jiàn
yòu
fēi
qīng
huáng
chì
bái


suǒ
biǎo
shì

cóng


jiè

ruò
yīn

shēng

kōng


shí


shí
yīng
miè

yún

shí
zhī
shì

kōng
xìng

ruò

biàn
shí



shí


xiàng
qiān
biàn


shí

qiān

jiè
cóng



cóng
biàn

biàn

jiè
xiàng




biàn

héng


cóng

shēng

yīng

shí
zhī

kōng
suǒ
zài

ruò
jiān
èr
zhǒng

yǎn

gòng
shēng



zhōng




liǎng



xìng

luàn

yún

chéng
jiè

shì

dāng
zhī
yǎn

wéi
yuán

shēng
yǎn
shí
jiè

sān
chù
dōu



yǎn





jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng

ěr
shēng
wéi
yuán

shēng

ěr
shí


shí
wéi

yīn
ěr
suǒ
shēng


ěr
wéi
jiè

yīn
shēng
suǒ
shēng


shēng
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
ěr
shēng

dòng
jìng
èr
xiàng


xiàn
qián

gēn

chéng
zhī



suǒ
zhī

zhī
shàng

chéng

shí

xíng
mào

ruò

ěr
wén


dòng
jìng


wén

suǒ
chéng

yún

ěr
xíng



chù
chén

míng
wéi
shí
jiè


ěr
shí
jiè


cóng
shuí


ruò
shēng

shēng

shí
yīn
shēng
yǒu



guān
wén


wén

wáng
shēng
xiàng
suǒ
zài

shí
cóng
shēng
shēng


shēng
yīn
wén
ér
yǒu
shēng
xiàng

wén
yīng
wén
shí


wén
fēi
jiè

wén

tóng
shēng

shí

bèi
wén

shuí
zhī
wén
shí

ruò

zhī
zhě

zhōng

cǎo



yīng
shēng
wén

chéng
zhōng
jiè

jiè

zhōng
wèi


nèi
wài
xiàng


cóng

chéng

shì

dāng
zhī
ěr
shēng
wéi
yuán

shēng
ěr
shí
jiè

sān
chù
dōu



ěr

shēng

shēng
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng


xiāng
wéi
yuán

shēng


shí


shí
wéi

yīn

suǒ
shēng



wéi
jiè

yīn
xiāng
suǒ
shēng


xiāng
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn

shēng



xīn
zhōng



wéi


wéi

ròu
xíng
shuāng
zhǎo
zhī
xiàng

wéi

xiù
zhī
dòng
yáo
zhī
xìng

ruò

ròu
xíng

ròu
zhì
nǎi
shēn

shēn
zhī

chù

míng
shēn
fēi


míng
chù

chén


shàng

míng

yún


jiè

ruò

xiù
zhī

yòu

xīn
zhōng


wéi
zhī


ròu
wéi
zhī


ròu
zhī
zhī

yuán
chù
fēi



kōng
wéi
zhī

kōng


zhī

ròu
yīng
fēi
jué


shì

yīng

kōng
shì



shēn
fēi
zhī

jīn

ā
nán
yīng

suǒ
zài


xiāng
wéi
zhī

zhī

shǔ
xiāng






ruò
xiāng
chòu


shēng





xiāng
chòu
èr
zhǒng
liú



shēng

lán


zhān
tán


èr


lái



xiù


wéi
xiāng
wéi
chòu

chòu

fēi
xiāng

xiāng
yīng
fēi
chòu

ruò
xiāng
chòu
èr

néng
wén
zhě




rén
yīng
yǒu
liǎng


duì

wèn
dào

yǒu
èr
ā
nán

shuí
wéi



ruò

shì


xiāng
chòu

èr

chòu

wéi
xiāng

xiāng

chéng
chòu

èr
xìng

yǒu

jiè
cóng
shuí


ruò
yīn
xiāng
shēng

shí
yīn
xiāng
yǒu


yǎn
yǒu
jiàn


néng
guān
yǎn

yīn
xiāng
yǒu


yīng

zhī
xiāng

zhī

fēi
shēng


zhī
fēi
shí

xiāng
fēi
zhī
yǒu

xiāng
jiè

chéng

shí

zhī
xiāng

yīn
jiè

fēi
cóng
xiāng
jiàn




zhōng
jiàn


chéng
nèi
wài


zhū
wén
xìng


jìng

wàng

shì

dāng
zhī

xiāng
wéi
yuán

shēng

shí
jiè

sān
chù
dōu





xiāng


xiāng
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng

shé
wèi
wéi
yuán

shēng

shé
shí


shí
wéi

yīn
shé
suǒ
shēng


shé
wéi
jiè

yīn
wèi
suǒ
shēng


wèi
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
shé
shēng


zhū
shì
jiān

gān
zhè

méi

huáng
lián
shí
yán


xīn
jiāng
guì

dōu

yǒu
wèi



cháng
shé

wéi
tián
wéi


ruò
shé
xìng


shuí
lái
cháng
shé

shé


cháng

shú
wéi
zhī
jué

shé
xìng
fēi


wèi


shēng

yún


jiè

ruò
yīn
wèi
shēng

shí

wéi
wèi
tóng

shé
gēn

yīng


cháng

yún

shí
zhī
shì
wèi
fēi
wèi

yòu

qiè
wèi
fēi


shēng

wèi

duō
shēng

shí
yīng
duō


shí

ruò




wèi
shēng

xián
dàn
gān
xīn



shēng

zhū
biàn

xiàng

tóng
wéi

wèi

yīng

fēn
bié

fēn
bié





míng
shí

yún


míng
shé
wèi
shí
jiè


yīng

kōng
shēng

xīn
shí

shé
wèi





shì
zhōng
yuán


xìng

yún

jiè
shēng

shì

dāng
zhī
shé
wèi
wéi
yuán

shēng
shé
shí
jiè

sān
chù
dōu



shé

wèi

shé
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng

shēn
chù
wéi
yuán

shēng

shēn
shí


shí
wéi

yīn
shēn
suǒ
shēng


shēn
wéi
jiè

yīn
chù
suǒ
shēng


chù
wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn
shēn
shēng





èr
jué
guān
yuán

shēn

suǒ
shí

ruò
yīn
chù
shēng




shēn

shuí
yǒu
fēi
shēn
zhī


zhě

ā
nán



chù
zhī

shēn
zhī
yǒu
chù

zhī
shēn

chù

zhī
chù

shēn


chù
fēi
shēn


shēn
fēi
chù

shēn
chù
èr
xiàng

yuán

chù
suǒ


shēn

wéi
shēn


xìng


shēn

shì

kōng
děng
xiàng

nèi
wài

chéng

zhōng
yún



zhōng




nèi
wài
xìng
kōng



shí
shēng

cóng
shuí

jiè

shì

dāng
zhī
shēn
chù
wéi
yuán

shēng
shēn
shí
jiè

sān
chù
dōu



shēn

chù

shēn
jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán

yòu

suǒ
míng



wéi
yuán

shēng


shí


shí
wéi

yīn

suǒ
shēng



wéi
jiè

yīn

suǒ
shēng



wéi
jiè

ā
nán

ruò
yīn

shēng




zhōng


yǒu
suǒ



míng



ruò

qián




suǒ
shēng


yuán

xíng

shí
jiāng

yòng

yòu

shí
xīn


zhū

liàng

jiān
liǎo
bié
xìng

wéi
tóng
wéi


tóng




yún

suǒ
shēng




tóng

yīng

suǒ
shí

ruò

suǒ
shí

yún


shēng

ruò
yǒu
suǒ
shí

yún

shí


wéi
tóng



èr
xìng

chéng

jiè
yún



ruò
yīn

shēng

shì
jiān
zhū





chén


guān




zhū
shēng


xiāng

wèi




chù


xiàng
zhuàng
fēn
míng


duì

gēn

fēi

suǒ
shè


shí
jué
dìng




shēng

jīn


guān




zhuàng

ruò


kōng

dòng
jìng
tōng
sāi



shēng
miè

yuè

zhū
xiàng

zhōng

suǒ


shēng


kōng

zhū

děng
shēng

miè


kōng

zhū

děng
miè

suǒ
yīn



yīn
shēng
yǒu
shí

zuò

xíng
xiàng

xiàng
zhuàng

yǒu

jiè
yún

shēng

shì

dāng
zhī


wéi
yuán

shēng

shí
jiè

sān
chù
dōu









jiè
sān

běn
fēi
yīn
yuán

fēi

rán
xìng

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


lái
cháng
shuō


yīn
yuán


qiè
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
biàn
huà

jiē
yīn





míng

yún


lái
yīn
yuán

rán

èr

pái
bìn


jīn

zhī


suǒ
shǔ

wéi
chuí
āi
mǐn

kāi
shì
zhòng
shēng

zhōng
dào
liǎo




lùn


ěr
shí
shì
zūn

gào
ā
nán
yán


xiān
yàn

shēng
wén
yuán
jué
zhū
xiǎo
chéng



xīn
qín
qiú

shàng





jīn
shí
wèi

kāi
shì








jiāng
shì
jiān

lùn

wàng
xiǎng
yīn
yuán

ér

chán
rào


suī
duō
wén


shuō
yào
rén

zhēn
yào
xiàn
qián


néng
fēn
bié


lái
shuō
wéi
zhēn

lián
mǐn


jīn

ting


dāng
wèi

fēn
bié
kāi
shì


lìng
dāng
lái
xiū

chéng
zhě

tōng

shí
xiàng

ā
nán

rán

chéng

shèng
zhǐ

ā
nán



suǒ
yán







míng
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
biàn
huà

ā
nán

ruò


xìng

fēi





néng

zhū




yóu


kōng



zhū


ruò


zhě

tóng

biàn
huà

shǐ
zhōng
xiāng
chéng

shēng
miè
xiāng


shēng


shēng

shēng
shēng




xuán
huǒ
lún

wèi
yǒu
xiū


ā
nán


shuǐ
chéng
bīng

bīng
huán
chéng
shuǐ


guān

xìng


wéi




wéi
wēi
chén

zhì
lín

chén




wēi

biān

xiàng


fēn
suǒ
chéng

gèng

lín



shí
kōng
xìng

ā
nán

ruò

lín


chéng

kōng

dāng
zhī

kōng
chū
shēng

xiàng


jīn
wèn
yán

yóu




chū
shēng
shì
jiān
zhū
biàn
huà
xiàng


qiě
guān


lín

chén

yòng


kōng



ér
yǒu


yīng
lín



chéng
lín


yòu
lín

chén



kōng
zhě

yòng


xiàng


chéng

kōng

ruò


shí



fēi
kōng

ruò
kōng

shí


kōng
fēi



yóu



kōng
yún




yuán

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng

zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn


qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán



rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn

fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

huǒ
xìng





zhū
yuán


guān
chéng
zhōng
wèi
shí
zhī
jiā


chuī
cuàn
shí

shǒu
zhí
yáng
suì


qián
qiú
huǒ

ā
nán

míng


zhě






qiān
èr
bǎi

shí

qiū

jīn
wéi

zhòng

zhòng
suī
wéi


jié

gēn
běn



yǒu
shēn

jiē
yǒu
suǒ
shēng
shì

míng



shè




luó
mén
zhǒng

yōu
lóu
pín
luó

jiā


zhǒng

nǎi
zhì
ā
nán


tán
zhǒng
xìng

ā
nán

ruò

huǒ
xìng

yīn


yǒu


shǒu
zhí
jìng


qiú
huǒ


huǒ
wéi
cóng
jìng
zhōng
ér
chū

wéi
cóng
ài
chū

wéi


lái

ā
nán

ruò

lái
zhě


néng
shāo

shǒu
zhōng
zhī
ài

lái
chù
lín

jiē
yīng
shòu
fén

ruò
jìng
zhōng
chū


néng

jìng
chū
rán

ài

jìng


róng



shǒu
zhí

shàng


xiàng

yún

róng
pàn

ruò
shēng

ài


jiè

jìng
guāng
míng
xiāng
jiē

rán
hòu
huǒ
shēng


yòu

guān
jìng
yīn
shǒu
zhí


cóng
tiān
lái

ài
běn

shēng

huǒ
cóng

fāng
yóu





jìng
xiāng
yuǎn

fēi

fēi



yīng
huǒ
guāng

cóng

yǒu


yóu

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
huǒ
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
huǒ

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

ā
nán

dāng
zhī
shì
rén

chù
zhí
jìng


chù
huǒ
shēng

biàn

jiè
zhí

mǎn
shì
jiān



biàn
shì
jiān

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán


rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

shuǐ
xìng

dìng

liú


héng


shì
luó
chéng
jiā

luó
xiān
zhuó
jiā
luó
xiān


tóu



duō
děng

zhū

huàn
shī

qiú
tài
yīn
jīng

yòng

huàn
yào

shì
zhū
shī
děng


bái
yuè
zhòu

shǒu
zhí
fāng
zhū

chéng
yuè
zhōng
shuǐ


shuǐ
wéi

cóng
zhū
zhōng
chū

kōng
zhōng

yǒu

wéi
cóng
yuè
lái

ā
nán

ruò
cóng
yuè
lái

shàng
néng
yuǎn
fāng
lìng
zhū
chū
shuǐ

suǒ
jīng
lín


jiē
yīng

liú

liú


dài
fāng
zhū
suǒ
chū


liú
míng
shuǐ

fēi
cóng
yuè
jiàng

ruò
cóng
zhū
chū



zhū
zhōng
cháng
yīng
liú
shuǐ


dài
zhōng
xiāo
chéng
bái
yuè
zhòu

ruò
cóng
kōng
shēng

kōng
xìng

biān

shuǐ
dāng



cóng
rén

tiān

jiē
tóng
tāo


yún


yǒu
shuǐ

kōng
xíng


gèng

guān
yuè
cóng
tiān
zhì

zhū
yīn
shǒu
chí

chéng
zhū
shuǐ
pán

běn
rén

shè

shuǐ
cóng

fāng
liú
zhù



yuè
zhū
xiāng
yuǎn

fēi

fēi



yīng
shuǐ
jīng

cóng

yǒu


shàng

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
shuǐ
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
shuǐ

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng


chù
zhí
zhū


chù
shuǐ
chū

biàn

jiè
zhí

mǎn

jiè
shēng

shēng
mǎn
shì
jiān

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán



rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn

fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

fēng
xìng



dòng
jìng

cháng


cháng
zhěng




zhòng

sēng
qié

jiǎo

dòng

páng
rén


yǒu
wēi
fēng


rén
miàn


fēng
wéi

chū
jiā
shā
jiǎo




kōng

shēng

rén
miàn

ā
nán


fēng
ruò

chū
jiā
shā
jiǎo


nǎi

fēng



fēi
yáo

yīng





jīn
shuō


huì
zhōng
chuí



kàn



fēng

suǒ
zài


yīng

zhōng
yǒu
cáng
fēng


ruò
shēng

kōng




dòng


yīn



kōng
xìng
cháng
zhù

fēng
yīng
cháng
shēng

ruò

fēng
shí


kōng
dāng
miè

miè
fēng

jiàn

miè
kōng

zhuàng

ruò
yǒu
shēng
miè


míng

kōng

míng
wéi

kōng

yún

fēng
chū

ruò
fēng

shēng
bèi

zhī
miàn

cóng

miàn
shēng

dāng
yīng





zhěng


yún

dào



shěn

guān

zhěng

zài


miàn
shǔ

rén


kōng

rán


céng
liú
dòng

fēng

shuí
fāng

dòng
lái


fēng
kōng
xìng


fēi

fēi



yīng
fēng
xìng

cóng

yǒu


wǎn

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
fēng
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
fēng

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

ā
nán




rén
wēi
dòng



yǒu
wēi
fēng
chū

biàn

jiè


mǎn
guó

shēng

zhōu
biàn
shì
jiān

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán



rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

kōng
xìng

xíng

yīn

xiǎn



shì
luó
chéng



yáo
chù

zhū
chà

zhǒng



luó
mén


shě
shǒu
tuó

jiān

luó
duò

zhān
tuó
luó
děng

xīn

ān


záo
jǐng
qiú
shuǐ

chū


chǐ


zhōng

yǒu

chǐ

kōng


shì
nǎi
zhì
chū


zhàng

zhōng
jiān
huán


zhàng

kōng


kōng
qiǎn
shēn

suí
chū
duō
shǎo


kōng
wéi
dāng
yīn

suǒ
chū

yīn
záo
suǒ
yǒu


yīn

shēng

ā
nán

ruò


kōng

yīn

shēng

wèi
záo

qián




ài

wéi
jiàn



jiǒng

tōng


ruò
yīn

chū



chū
shí

yīng
jiàn
kōng


ruò

xiān
chū


kōng

zhě

yún


kōng
yīn

ér
chū

ruò

chū



yīng
kōng

yuán


yīn




tóng



chū
shí

kōng


chū

ruò
yīn
záo
chū


záo
chū
kōng

yīng
fēi
chū



yīn
záo
chū

záo

chū


yún

jiàn
kōng


gèng
shěn



shěn

guān

záo
cóng
rén
shǒu

suí
fāng
yùn
zhuǎn


yīn




shì

kōng

yīn

suǒ
chū

záo
kōng

shí


xiāng
wéi
yòng

fēi

fēi



yīng

kōng


cóng

chū

ruò


kōng
xìng
yuán
zhōu
biàn

běn

dòng
yáo

dāng
zhī
xiàn
qián

shuǐ
huǒ
fēng

jūn
míng



xìng
zhēn
yuán
róng

jiē

lái
zàng

běn

shēng
miè

ā
nán


xīn
hūn






yuán

lái
zàng

dāng
guān

kōng

wéi
chū
wéi


wéi
fēi
chū



quán

zhī


lái
zàng
zhōng

xìng
jué
zhēn
kōng

xìng
kōng
zhēn
jué

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng

ā
nán



jǐng
kōng

kōng
shēng

jǐng

shí
fāng

kōng



shì

yuán
mǎn
shí
fāng

níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán


rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn

fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

jiàn
jué

zhī

yīn

kōng
yǒu



jīn
zhě
zài

tuó
lín

zhāo
míng

hūn

shè

zhōng
xiāo

bái
yuè

guāng

hēi
yuè
biàn
便
àn


míng
àn
děng

yīn
jiàn
fēn



jiàn
wéi


míng
àn
xiàng

bìng
tài

kōng

wéi
tóng



wéi
fēi



huò
tóng
fēi
tóng

huò

fēi


ā
nán


jiàn
ruò


míng

àn



kōng
yuán


zhě


míng

àn
èr

xiàng
wáng

àn
shí

míng

míng
shí
fēi
àn

ruò

àn


míng

jiàn
wáng




míng

àn
shí
dāng
miè

miè

yún

jiàn
míng
jiàn
àn

ruò
míng
àn
shū

jiàn

shēng
miè


yún

chéng

ruò

jiàn
jīng


àn

míng

fēi


zhě



míng
àn



kōng

fēn

jiàn
yuán

zuò

xíng
xiàng


míng

àn



kōng

shì
jiàn
yuán
tóng
guī
máo

jiǎo

míng
àn

kōng

sān
shì



cóng


jiàn

míng
àn
xiāng
bèi

yún

huò
tóng


sān
yuán


yún

huò


fēn
kōng
fēn
jiàn

běn

biān
pàn

yún

fēi
tóng

jiàn
àn
jiàn
míng

xìng
fēi
qiān
gǎi

yún

fēi



gèng

shěn

wēi

shěn
xiáng

shěn

shěn
guān

míng
cóng
tài
yáng

àn
suí
hēi
yuè

tōng
shǔ

kōng

yōng
guī




shì
jiàn
jīng

yīn

suǒ
chū

jiàn
jué
kōng
wán

fēi

fēi



yīng
jiàn
jīng


cóng

chū

ruò
jiàn
wén
zhī

xìng
yuán
zhōu
biàn

běn

dòng
yáo

dāng
zhī

biān

dòng

kōng

bìng

dòng
yáo

shuǐ
huǒ
fēng

jūn
míng
liù


xìng
zhēn
yuán
róng

jiē

lái
zàng

běn

shēng
miè

ā
nán


xìng
shěn
lún




zhī
jiàn
wén
jué
zhī

běn

lái
zàng


dāng
guān

jiàn
wén
jué
zhī

wéi
shēng
wéi
miè

wéi
tóng
wéi


wéi
fēi
shēng
miè

wéi
fēi
tóng



céng

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
jiàn
jué
míng

jué
jīng
míng
jiàn

qīng
jìng
běn
rán

zhōu
biàn

jiè

suí
zhòng
shēng
xīn

yìng
suǒ
zhī
liàng



jiàn
gēn

jiàn
zhōu

jiè

ting
xiù
cháng
chù

jué
chù
jué
zhī

miào

yíng
rán

biàn
zhōu

jiè

yuán
mǎn
shí


níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán


rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ā
nán

shí
xìng

yuán

yīn

liù
zhǒng
gēn
chén
wàng
chū


jīn
biàn
guān

huì
shèng
zhòng

yòng

xún




zhōu
shì

dàn

jìng
zhōng


bié
fēn



shí

zhōng


biāo
zhǐ


shì
wén
shū



lóu




jiān
lián







shè




shí
liǎo
zhī

wéi
shēng

jiàn

wéi
shēng

xiàng

wéi
shēng

kōng

wéi

suǒ
yīn


rán
ér
chū

ā
nán

ruò

shí
xìng
shēng

jiàn
zhōng



míng
àn



kōng


zhǒng



yuán


jiàn

jiàn
xìng
shàng


cóng


shí

ruò

shí
xìng
shēng

xiàng
zhòng


cóng
jiàn
shēng



jiàn
míng



jiàn
àn

míng
àn

zhǔ




kōng


xiàng
shàng


shí
cóng



ruò
shēng

kōng

fēi
xiàng
fēi
jiàn

fēi
jiàn

biàn



néng
zhī
míng
àn

kōng

fēi
xiàng
miè
yuán

jiàn
wén
jué
zhī


chù
ān


chù

èr
fēi

kōng

tóng


yǒu
fēi
tóng


zòng


shí



fēn
bié

ruò

suǒ
yīn


rán
ér
chū




zhōng

bié
shí
míng
yuè


gèng

xiáng

wēi

xiáng
shěn

jiàn
tuō

jīng

xiāng
tuī
qián
jìng


zhuàng
chéng
yǒu


xiāng
chéng



shì
shí
yuán

yīn

suǒ
chū

shí
dòng
jiàn
chéng

fēi

fēi


wén
ting
jué
zhī




shì


yīng
shí
yuán


cóng

chū

ruò

shí
xīn
běn

suǒ
cóng

dāng
zhī
liǎo
bié
jiàn
wén
jué
zhī

yuán
mǎn
zhàn
rán

xìng
fēi
cóng
suǒ

jiān


kōng

shuǐ
huǒ
fēng

jūn
míng



xìng
zhēn
yuán
róng

jiē

lái
zàng

běn

shēng
miè

ā
nán


xīn





jiàn
wén

míng
liǎo
zhī

běn

lái
zàng


yīng
guān

liù
chù
shí
xīn

wéi
tóng
wéi


wéi
kōng
wéi
yǒu

wéi
fēi
tóng


wéi
fēi
kōng
yǒu


yuán

zhī

lái
zàng
zhōng

xìng
shí
míng
zhī

jué
míng
zhēn
shí

miào
jué
zhàn
rán

biàn
zhōu

jiè

hán

shí


níng
yǒu
fāng
suǒ

xún


xiàn

shì
jiān

zhī

huò
wéi
yīn
yuán



rán
xìng

jiē
shì
shí
xīn
fēn
bié

duó

dàn
yǒu
yán
shuō

dōu

shí


ěr
shí
ā
nán


zhū

zhòng

méng


lái
wēi
miào
kāi
shì

shēn
xīn
tāng
rán



guà
ài

shì
zhū

zhòng




zhī

xīn
biàn
shí
fāng

jiàn
shí
fāng
kōng


guān
shǒu
zhōng
suǒ
chí




qiè
shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu


jiē



miào
míng
yuán
xīn

xīn
jīng
biàn
yuán

hán
guǒ
shí
fāng

fǎn
guān


suǒ
shēng
zhī
shēn

yóu

shí
fāng

kōng
zhī
zhōng

chuī

wēi
chén

ruò
cún
ruò
wáng


zhàn

hǎi
liú


ōu


miè

cóng

liǎo
rán

zhī
huò
běn
miào
xīn

cháng
zhù

miè




zhǎng


wèi
céng
yǒu



lái
qián

shuō

zàn


miào
zhàn
zǒng
chí

dòng
zūn

shǒu
léng
yǎn
wáng
shì

yǒu

xiāo


亿
jié
diān
dǎo
xiǎng



sēng

huò

shēn

yuàn
jīn

guǒ
chéng
bǎo
wáng

huán


shì
héng
shā
zhòng

jiāng

shēn
xīn
fèng
chén
chà

shì

míng
wèi
bào

ēn


qǐng
shì
zūn
wéi
zhèng
míng


zhuó
è
shì
shì
xiān



zhòng
shēng
wèi
chéng

zhōng





huán


xióng




bēi


gèng
shěn
chú
wēi

huò

lìng

zǎo
dēng

shàng
jué


shí
fāng
jiè
zuò
dào
chǎng

shùn
ruò
duō
xìng

xiāo
wáng

shuò
jiā
luó
xīn

dòng
zhuǎn

卷四

ěr
shí

lóu


duō
luó



zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuó



zhǎng
gōng
jìng
ér
bái

yán


wēi

shì
zūn

shàn
wèi
zhòng
shēng


yǎn

lái





shì
zūn
cháng
tuī
shuō

rén
zhōng


wéi



jīn
wén

lái
wēi
miào

yīn

yóu

lóng
rén


bǎi

wài

líng

wén
ruì

běn
suǒ

jiàn


kuàng

wén


suī
xuān
míng

lìng

chú
huò

jīn
yóu
wèi
xiáng


jiū
jìng


huò


shì
zūn


ā
nán
bèi

suī

kāi



lòu
wèi
chú


děng
huì
zhōng
dēng

lòu
zhě

suī
jìn
zhū
lòu

jīn
wén

lái
suǒ
shuō

yīn

shàng


huǐ

shì
zūn

ruò

shì
jiān

qiè
gēn
chén
yīn
chù
jiè
děng

jiē

lái
zàng
qīng
jìng
běn
rán

yún


shēng
shān



zhū
yǒu
wéi
xiàng



qiān
liú

zhōng
ér

shǐ

yòu

lái
shuō

shuǐ
huǒ
fēng
běn
xìng
yuán
róng

zhōu
biàn

jiè

zhàn
rán
cháng
zhù

shì
zūn

ruò

xìng
biàn

yún

róng
shuǐ

shuǐ
xìng
zhōu
biàn

huǒ


shēng


yún

míng
shuǐ
huǒ
èr
xìng

biàn

kōng


xiāng
líng
miè

shì
zūn


xìng
zhàng
ài

kōng
xìng

tōng

yún

èr

zhōu
biàn

jiè

ér


zhī
shì

yōu
wǎng

wéi
yuàn

lái

xuān
liú



kāi


yún


zhū

zhòng

zuò
shì





tóu


qīn


lái


shàng

huì

ěr
shí
shì
zūn
gào

lóu



zhū
huì
zhōng
lòu
jìn

xué
zhū
ā
luó
hàn


lái
jīn



wèi

huì

xuān
shèng

zhōng

zhēn
shèng

xìng

lìng

huì
zhōng
dìng
xìng
shēng
wén


zhū

qiè
wèi

èr
kōng

huí
xiàng
shàng
chéng
ā
luó
hàn
děng

jiē
huò

chéng

miè
chǎng


zhēn
ā
liàn
ruò

zhèng
xiū
xíng
chù


jīn

ting

dāng
wèi

shuō

lóu

děng

qīn


yīn


rán
chéng
ting


yán


lóu




suǒ
yán

qīng
jìng
běn
rán

yún


shēng
shān





cháng

wén

lái
xuān
shuō

xìng
jué
miào
míng

běn
jué
míng
miào


lóu

yán

wéi
rán

shì
zūn


cháng
wén

xuān
shuō




yán


chēng
jué
míng

wéi

xìng
míng

chēng
míng
wéi
jué

wéi
jué

míng

chēng
wéi
míng
jué


lóu

yán

ruò


míng
míng
wéi
jué
zhě



suǒ
míng


yán

ruò

suǒ
míng



míng
jué

yǒu
suǒ
fēi
jué


suǒ
fēi
míng


míng
yòu
fēi
jué
zhàn
míng
xìng

xìng
jué

míng

wàng
wéi
míng
jué

jué
fēi
suǒ
míng

yīn
míng

suǒ

suǒ

wàng


shēng

wàng
néng


tóng

zhōng

chì
rán
chéng




suǒ


yīn


tóng

tóng


míng

yīn




tóng




shì
rǎo
luàn

xiāng
dài
shēng
láo

láo
jiǔ

chén


xiāng
hùn
zhuó

yóu
shì
yǐn

chén
láo
fán
nǎo


wéi
shì
jiè

jìng
chéng

kōng


kōng
wéi
tóng

shì
jiè
wéi




tóng


zhēn
yǒu
wéi


jué
míng
kōng
mèi

xiāng
dài
chéng
yáo


yǒu
fēng
lún
zhí
chí
shì
jiè

yīn
kōng
shēng
yáo

jiān
míng

ài


jīn
bǎo
zhě

míng
jué

jiān


yǒu
jīn
lún
bǎo
chí
guó


jiān
jué
bǎo
chéng

yáo
míng
fēng
chū

fēng
jīn
xiāng



yǒu
huǒ
guāng
wéi
biàn
huà
xìng

bǎo
míng
shēng
rùn

huǒ
guāng
shàng
zhēng


yǒu
shuǐ
lún
hán
shí
fāng
jiè

huǒ
téng
shuǐ
jiàng

jiāo


jiān

shī
湿
wéi

hǎi

gān
wéi
zhōu
tān


shì





hǎi
zhōng

huǒ
guāng
cháng



zhōu
tān
zhōng

jiāng

cháng
zhù

shuǐ
shì
liè
huǒ

jié
wéi
gāo
shān

shì

shān
shí


chéng
yàn

róng

chéng
shuǐ


shì
liè
shuǐ

chōu
wéi
cǎo


shì

lín
sǒu

shāo
chéng


yīn
jiǎo
chéng
shuǐ

jiāo
wàng

shēng


xiāng
wéi
zhǒng


shì
yīn
yuán

shì
jiè
xiāng





lóu


míng
wàng
fēi


jué
míng
wéi
jiù

suǒ
wàng



míng





shì
yīn
yuán

ting

chū
shēng

jiàn

chāo



xiāng
wèi
chù
liù
wàng
chéng
jiù

yóu
shì
fēn
kāi
jiàn
jué
wén
zhī

tóng

xiāng
chán



chéng
huà

jiàn
míng



míng
jiàn
xiǎng
chéng


jiàn
chéng
zēng

tóng
xiǎng
chéng
ài

liú
ài
wéi
zhǒng


xiǎng
wéi
tāi

jiāo
gòu

shēng


yǐn
tóng



yǒu
yīn
yuán

shēng
jié
luó
lán

è

tán
děng

tāi
luǎn
shī
湿
huà
suí

suǒ
yìng

luǎn
wéi
xiǎng
shēng

tāi
yīn
qíng
yǒu

shī
湿


gǎn

huà


yìng

qíng
xiǎng



gèng
xiāng
biàn


suǒ
yǒu
shòu


zhú

fēi
shěn


shì
yīn
yuán

zhòng
shēng
xiāng



lóu


xiǎng
ài
tóng
jié

ài

néng



zhū
shì
jiān



sūn
xiāng
shēng

duàn

shì
děng



tān
wéi
běn

tān
ài
tóng


tān

néng
zhǐ


zhū
shì
jiān
luǎn
huà
shī
湿
tāi

suí

qiáng
ruò


xiāng
tūn
shí

shì
děng


shā
tān
wéi
běn


rén
shí
yáng

yáng

wéi
rén

rén

wéi
yáng


shì
nǎi
zhì
shí
shēng
zhī
lèi



shēng
shēng


lái
xiāng
dàn

è


shēng

qióng
wèi
lái


shì
děng


dào
tān
wéi
běn




mìng


huán

zhài


shì
yīn
yuán

jīng
bǎi
qiān
jié

cháng
zài
shēng



ài

xīn


lián




shì
yīn
yuán

jīng
bǎi
qiān
jié

cháng
zài
chán


wéi
shā
dào
yín

sān
wéi
gēn
běn


shì
yīn
yuán


guǒ
xiāng



lóu



shì
sān
zhǒng

diān
dǎo
xiāng


jiē
shì
jué
míng
míng
liǎo
zhī
xìng

yīn
liǎo

xiàng

cóng
wàng
jiàn
shēng

shān



zhū
yǒu
wéi
xiàng



qiān
liú

yīn


wàng

zhōng
ér

shǐ


lóu

yán

ruò

miào
jué
běn
miào
jué
míng



lái
xīn

zēng

jiǎn


zhuàng

shēng
shān




zhū
yǒu
wéi
xiàng


lái
jīn

miào
kōng
míng
jué

shān



yǒu
wéi

lòu


dāng

shēng


gào

lóu





rén




luò

huò
nán
wéi
běi



wéi

yīn

ér
yǒu

yīn

suǒ
chū


lóu

yán


shì

rén



yīn


yòu

yīn







běn

gēn

yún

yīn


fēi
shēng


yún

yīn



yán


zhī

rén

zhèng
zài

shí

shū
yǒu

rén
zhǐ
shì
lìng



lóu




yún



rén
zòng





luò

gēng
shēng

fǒu

fǒu


shì
zūn


lóu


shí
fāng

lái




shì




běn

xìng

jìng
kōng


běn




yǒu

jué
jué


miè

jué

shēng





rén

jiàn
kōng
zhōng
huá


bìng
ruò
chú

huá

kōng
miè


yǒu

rén



kōng
huá
suǒ
miè
kòng


dài
huá
gēng
shēng


guān
shì
rén

wéi

wéi
huì


lóu

yán

kōng
yuán

huá

wàng
jiàn
shēng
miè

jiàn
huá
miè
kōng


shì
diān
dǎo

chì
lìng
gèng
chū


shí
kuáng
chī

yún

gēng
míng

shì
kuáng
rén

wéi

wéi
huì


yán



suǒ
jiě

yún

wèn
yán
zhū


lái
miào
jué
míng
kōng


dāng
gèng
chū
shān




yòu

jīn
kuàng


jīng
jīn


jīn

chún

gèng

chéng




chéng
huī


chóng
wéi


zhū


lái


niè
pán




shì


lóu


yòu

wèn
yán

shuǐ
huǒ
fēng

běn
xìng
yuán
róng

zhōu
biàn

jiè


shuǐ
huǒ
xìng

xiāng
líng
miè

yòu
zhǐ

kōng

zhū




biàn

jiè



xiāng
róng


lóu





kōng


fēi
qún
xiàng

ér



zhū
xiàng

huī

suǒ

zhě



lóu



tài

kōng


zhào

míng

yún
tún

àn

fēng
yáo

dòng


chéng

qīng


níng

zhuó



chéng
mái

shuǐ
chéng
chéng
yìng



yún



shì
shū
fāng
zhū
yǒu
wéi
xiàng
wéi
yīn

shēng

wéi

kōng
yǒu

ruò

suǒ
shēng


lóu


qiě

zhào
shí


shì

míng

shí
fāng
shì
jiè

tóng
wéi



yún

kōng
zhōng

gèng
jiàn
yuán


ruò
shì
kōng
míng

kōng
yīng

zhào

yún

zhōng
xiāo

yún

zhī
shí


shēng
guāng
yào
耀

dāng
zhī
shì
míng

fēi

fēi
kōng



kōng


guān
xiàng
yuán
wàng



zhǐ
chén

yóu
yāo
kōng
huá

jié
wéi
kōng
guǒ

yún

jié

xiāng
líng
miè


guān
xìng
yuán
zhēn

wéi
miào
jué
míng

miào
jué
míng
xīn

xiān
fēi
shuǐ
huǒ

yún


wèn

xiāng
róng
zhě

zhēn
miào
jué
míng



shì



kōng
míng


yǒu
kōng
xiàn


shuǐ
huǒ
fēng



míng




xiàn

ruò


míng


yǒu

xiàn

yún


xiàn


lóu




shuǐ
zhōng

xiàn


yǐng

liǎng
rén
tóng
guān
shuǐ
zhōng
zhī


dōng

西

xíng



yǒu

suí
èr
rén



dōng


西
xiān

zhǔn



yīng
nán
yán


shì


yún


xíng




shuāng

yún

xiàn


wǎn
zhuǎn

wàng



píng



lóu





kōng
xiāng
qīng
xiāng
duó


lái
zàng

ér

lái
zàng
suí
wéi

kōng

zhōu
biàn

jiè

shì


zhōng

fēng
dòng

kōng
chéng


míng

yún
àn

zhòng
shēng

mèn

bèi
jué

chén



chén
láo

yǒu
shì
jiān
xiāng



miào
míng

miè

shēng



lái
zàng

ér

lái
zàng
wéi
miào
jué
míng

yuán
zhào

jiè

shì


zhōng


wéi

liàng


liàng
wéi


xiǎo
zhōng
xiàn



zhōng
xiàn
xiǎo


dòng
dào
chǎng

biàn
shí
fāng
jiè

shēn
hán
shí
fāng

jìn

kōng



máo
duān

xiàn
bǎo
wáng
chà

zuò
wēi
chén


zhuǎn


lún

miè
chén

jué



zhēn

miào
jué
míng
xìng

ér

lái
zàng
běn
miào
yuán
xīn

fēi
xīn
fēi
kōng

fēi

fēi
shuǐ

fēi
fēng
fēi
huǒ

fēi
yǎn

fēi
ěr

shé
shēn


fēi


fēi
shēng
xiāng
wèi
chù


fēi
yǎn
shí
jiè


shì
nǎi
zhì
fēi

shí
jiè

fēi
míng

míng

míng

míng
jìn


shì
nǎi
zhì
fēi
lǎo
fēi


fēi
lǎo

jìn

fēi

fēi


fēi
miè
fēi
dào

fēi
zhì
fēi
děi

fēi
tán


fēi
shī
luó

fēi




fēi
chàn


fēi
chán


fēi




fēi

luó

duō


shì
nǎi
zhì
fēi


ā
jié

fēi
ā
luó


sān

sān


fēi

niè
pán

fēi
cháng

fēi


fēi


fēi
jìng


shì

fēi
shì
chū
shì




lái
zàng
yuán
míng
xīn
miào


xīn

kōng




shuǐ


fēng

huǒ


yǎn


ěr

shé
shēn






shēng
xiāng
wèi
chù



yǎn
shí
jiè


shì
nǎi
zhì


shí
jiè


míng

míng

míng

míng
jìn


shì
nǎi
zhì

lǎo




lǎo

jìn







miè

dào


zhì




tán



shī
luó







chàn



chán









luó

duō


shì
nǎi
zhì



ā
jié


ā
luó


sān

sān




niè
pán


cháng






jìng


shì


shì
chū
shì




lái
zàng
miào
míng
xīn
yuán




fēi

shì

fēi




shì
jiān
sān
yǒu
zhòng
shēng


chū
shì
jiān
shēng
wén
yuán
jué


suǒ
zhī
xīn


duó

lái

shàng



yòng
shì

yán



zhī
jiàn



qín

kōng
hóu



suī
yǒu
miào
yīn

ruò

miào
zhǐ

zhōng

néng




zhòng
shēng




shì

bǎo
jué
zhēn
xīn


yuán
mǎn



àn
zhǐ

hǎi
yìn

guāng


zàn
ju
xīn

chén
láo
xiān


yóu

qín
qiú

shàng
jué
dào

ài
niàn
xiǎo
chéng


shǎo
wéi



lóu

yán




lái
bǎo
jué
yuán
míng
zhēn
miào
jìng
xīn


èr
yuán
mǎn

ér


zāo

shǐ
wàng
xiǎng

jiǔ
zài
lún
huí

jīn

shèng
chéng

yóu
wèi
jiū
jìng

shì
zūn

zhū
wàng

qiè
yuán
miè


miào
zhēn
cháng

gǎn
wèn

lái


qiè
zhòng
shēng

yīn
yǒu
wàng



miào
míng

shòu

lún



gào

lóu



suī
chú



huò
wèi
jìn



shì
jiān
xiàn
qián
zhū
shì

jīn

wèn





wén
shì
luó
chéng
zhōng

yǎn
ruò

duō



chén
zhāo


jìng
zhào
miàn

ài
jìng
zhōng
tóu

méi


jiàn

tiàn


tóu

jiàn
miàn



wéi
chī
mèi


zhuàng
kuáng
zǒu



yún



rén

yīn


kuáng
zǒu


lóu

yán

shì
rén
xīn
kuáng

gèng





yán

miào
jué
míng
yuán
běn
yuán
míng
miào


chēng
wéi
wàng

yún

yǒu
yīn

ruò
yǒu
suǒ
yīn

yún

míng
wàng


zhū
wàng
xiǎng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīn

cóng






chén
jié

suī


míng

yóu

néng
fǎn


shì

yīn

yīn


yǒu

shí


yīn

wàng

suǒ


shàng

yǒu
shēng



wéi
miè




zhě



shí
rén
shuō
mèng
zhōng
shì

xīn
zòng
jīng
míng



yīn
yuán

mèng
zhōng


kuàng


yīn

běn

suǒ
yǒu



chéng
zhōng
yǎn
ruò

duō


yǒu
yīn
yuán



tóu
zǒu


rán
kuáng
xiē

tóu
fēi
wài


zòng
wèi
xiē
kuáng




shī


lóu


wàng
xìng

shì

yīn

wéi
zài


dàn

suí
fēn
bié
shì
jiān

guǒ
zhòng
shēng

sān
zhǒng
xiāng


sān
yuán
duàn


sān
yīn

shēng



xīn
zhōng
yǎn
ruò

duō
kuáng
xìng

xiē

xiē




shèng
jìng
míng
xīn

běn
zhōu

jiè


cóng
rén



jiè

láo
kěn
qǐng
xiū
zhèng



yǒu
rén



zhōng




zhū



jué
zhī

qióng


fāng


shí
chí
zǒu

suī
shí
pín
qióng

zhū

céng
shī


yǒu
zhì
zhě
zhǐ
shì

zhū

suǒ
yuàn
cóng
xīn

zhì

ráo


fāng

shén
zhū

fēi
cóng
wài



shí
ā
nán

zài

zhòng
zhōng

dǐng






bái


shì
zūn
xiàn
shuō
shā
dào
yín


sān
yuán
duàn


sān
yīn

shēng

xīn
zhōng

duō
kuáng
xìng

xiē

xiē





cóng
rén




yīn
yuán
jiǎo
rán
míng
bái

yún


lái
dùn

yīn
yuán


cóng
yīn
yuán

xīn

kāi


shì
zūn






děng
nián
shào
yǒu
xué
shēng
wén

jīn

huì
zhōng



jiān
lián


shè






děng

cóng
lǎo
fàn
zhì

wén

yīn
yuán


xīn
kāi



chéng

lòu

jīn
shuō



cóng
yīn
yuán


wáng
shě
chéng

shě

děng

suǒ
shuō

rán

chéng




wéi
chuí

bēi

kāi


mèn


gào
ā
nán



chéng
zhōng
yǎn
ruò

duō

kuáng
xìng
yīn
yuán
ruò

chú
miè



kuáng
xìng


rán
ér
chū

yīn
yuán

rán


qióng

shì

ā
nán

yǎn
ruò

duō

tóu
běn

rán

běn


rán


rán
fēi



yīn
yuán



tóu
kuáng
zǒu

ruò

rán
tóu

yīn
yuán

kuáng




rán

yīn
yuán

shī

běn
tóu

shī

kuáng

wàng
chū

céng

biàn



jiè
yīn
yuán

běn
kuáng

rán

běn
yǒu
kuáng


wèi
kuáng
zhī


kuáng

suǒ
qián


kuáng

rán

tóu
běn

wàng


wéi
kuáng
zǒu

ruò

běn
tóu

shí
zhī
kuáng
zǒu

yīn
yuán

rán


wéi

lùn

shì


yán
sān
yuán
duàn





xīn



xīn
shēng

shēng
miè
xīn
miè


dàn
shēng
miè

miè
shēng

jìn


gōng
yòng
dào

ruò
yǒu

rán


shì

míng

rán
xīn
shēng

shēng
miè
xīn
miè



shēng
miè


shēng
miè
zhě

míng
wéi

rán

yóu

shì
jiān
zhū
xiàng



chéng


zhě

míng


xìng

fēi


zhě
chēng
běn
rán
xìng

běn
rán
fēi
rán



fēi



rán






fēi



fāng
míng


lùn




niè
pán

shàng
zài
yáo
yuǎn

fēi


jié
xīn
qín
xiū
zhèng

suī


chí
shí
fāng

lái
shí
èr

jīng

qīng
jìng
miào


héng

shā




lùn


suī
tán
shuō
yīn
yuán

rán

jué
dìng
míng
liào

rén
jiān
chēng


duō
wén






jié
duō
wén
xūn



néng
miǎn


dēng
qié
nàn



dài


dǐng
shén
zhòu


dēng
qié
xīn
yín
huǒ
dùn
xiē


ā
nuó
hán




zhōng

chéng
jīng
jìn
lín

ài

gān


lìng

jiě
tuō

shì

ā
nán


suī

jié

chí

lái


miào
yǎn





xiū

lòu


yuǎn

shì
jiān
zēng
ài
èr




dēng
qié

宿
wéi
yín


yóu
shén
zhòu

xiāo

ài



zhōng
jīn
míng
xìng

qiū



luó
hóu


shū
tuó
luó

tóng


宿
yīn

zhī

shì
yīn

tān
ài
wéi



niàn
xūn
xiū

lòu
shàn


huò

chū
chán

huò
méng
shòu







shàng
liú
guān
ting

ā
nán

zhū

zhòng

wén

shì
huì


huò
xiāo
chú

xīn

shí
xiàng

shēn

qīng
ān


wèi
céng
yǒu

chóng

bēi
lèi

dǐng




cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yán


shàng

bēi

qīng
jìng
bǎo
wáng

shàn
kāi

xīn

néng


shì
zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

fāng
biàn
便

jiǎng

yǐn
zhū
shěn
míng

chū


hǎi

shì
zūn


jīn
suī
chéng

shì

yīn

zhī

lái
zàng
miào
jué
míng
xīn

biàn
shí
fāng
jiè

hán


lái
shí
fāng
guó


qīng
jìng
bǎo
yǎn
miào
jué
wáng
chà


lái


duō
wén

gōng


dǎi
xiū



jīn
yóu



zhī
rén


méng
tiān
wáng


huá


suī
huò

zhái

yào
yīn
mén


wéi
yuàn

lái

shě

bēi

shì

zài
huì
zhū
méng
àn
zhě

juān
shě
xiǎo
chéng


huò

lái


niè
pán

běn

xīn


lìng
yǒu
xué
zhě
cóng

shè

chóu

pān
yuán


tuó
luó




zhī
jiàn

zuò
shì





tóu


zài
huì

xīn
zhù


zhǐ

ěr
shí
shì
zūn
āi
mǐn
huì
zhōng

yuán
jué
shēng
wén



xīn
wèi

zài
zhě


wèi
dāng
lái

miè

hòu



zhòng
shēng



xīn

kāi

shàng
chéng
miào
xiū
xíng


xuān
shì
ā
nán

zhū

zhòng


děng
jué
dìng



xīn




lái
miào
sān




shēng

juàn

yīng
dāng
xiān
míng

jué
chū
xīn
èr
jué
dìng


yún

chū
xīn
èr

jué
dìng

ā
nán




zhě


děng
ruò

juān
shě
shēng
wén

xiū


chéng



zhī
jiàn

yīng
dāng
shěn
guān
yīn


xīn


guǒ

jué
wéi
tóng
wéi


ā
nán

ruò

yīn



shēng
miè
xīn
wéi
běn
xiū
yīn

ér
qiú

chéng

shēng

miè


yǒu
shì
chù


shì




dāng
zhào
míng
zhū

shì
jiān

zuò
zhī


jiē
cóng
biàn
miè

ā
nán


guān
shì
jiān

zuò
zhī


shuí
wéi

huì

rán
zhōng

wén
làn
huì

kōng





kōng
fēi

zuò

yóu
shì
shǐ
zhōng

huì
miè




shēn
zhōng
jiān
xiàng
wéi


rùn
shī
湿
wéi
shuǐ

nuǎn
chù
wéi
huǒ

dòng
yáo
wéi
fēng

yóu


chán

fēn

zhàn
yuán
miào
jué
míng
xīn

wéi
shì
wéi
ting

wéi
jué
wéi
chá

cóng
shǐ

zhōng


dié
hùn
zhuó

yún

wéi
zhuó

ā
nán



qīng
shuǐ

qīng
jié
běn
rán



chén

huī
shā
zhī
lún

běn
zhì
liú
ài

èr


ěr

xìng

xiāng
xún

yǒu
shì
jiān
rén



chén

tóu

jìng
shuǐ


shī
liú
ài

shuǐ
wáng
qīng
jié

róng
mào

rán

míng
zhī
wéi
zhuó


zhuó

chóng




shì

ā
nán


jiàn

kōng
biàn
shí
fāng
jiè

kōng
jiàn

fēn

yǒu
kòng



yǒu
jiàn

jué

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì


chóng

míng
wéi
jié
zhuó


shēn
xiàn
tuán


wéi


jiàn
wén
jué
zhī
yōng
lìng
liú
ài

shuǐ
huǒ
fēng

xuán
lìng
jué
zhī

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì

èr
chóng

míng
wéi
jiàn
zhuó

yòu

xīn
zhōng

shí
sòng


xìng

zhī
jiàn

róng
xiàn
liù
chén


chén

xiàng


jué

xìng

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì

sān
chóng

míng
fán
nǎo
zhuó

yòu

zhāo

shēng
miè

tíng

zhī
jiàn
měi

liú

shì
jiān


yùn
měi
cháng
qiān

guó


xiāng
zhì
wàng
chéng

shì


chóng

míng
zhòng
shēng
zhuó


děng
jiàn
wén
yuán


xìng

zhòng
chén

yuè


zhuàng

shēng

xìng
zhōng
xiāng
zhī

yòng
zhōng
xiāng
bèi

tóng

shī
zhǔn

xiāng
zhì
wàng
chéng

shì


chóng

míng
wéi
mìng
zhuó

ā
nán


jīn

lìng
jiàn
wén
jué
zhī

yuǎn


lái
cháng


jìng

yīng
dāng
xiān


shēng
gēn
běn



shēng
miè
yuán
zhàn
xìng
chéng


zhàn
xuán


wàng
miè
shēng


huán
yuán
jué


yuán
míng
jué

shēng
miè
xìng

wéi
yīn

xīn

rán
hòu
yuán
chéng
guǒ

xiū
zhèng


chéng
zhuó
shuǐ

zhù

jìng


jìng
shēn

dòng

shā


shěn

qīng
shuǐ
xiàn
qián

míng
wéi
chū


chén
fán
nǎo



chún
shuǐ

míng
wéi
yǒng
duàn
gēn
běn

míng

míng
xiàng
jīng
chún


qiè
biàn
xiàn

wéi
fán
nǎo

jiē

niè
pán
qīng
jìng
miào



èr

zhě


děng





xīn




chéng

shēng

yǒng
měng

jué
dìng

juān
zhū
yǒu
wéi
xiàng

yīng
dāng
shěn
xiáng
fán
nǎo
gēn
běn



shǐ
lái


rùn
shēng

shuí
zuò
shuí
shòu

ā
nán


xiū



ruò

shěn
guān
fán
nǎo
gēn
běn



néng
zhī

wàng
gēn
chén

chù
diān
dǎo

chù
shàng

zhī

yún

xiáng




lái
wèi

ā
nán


guān
shì
jiān
jiě
jié
zhī
rén

jiàn
suǒ
jié

yún

zhī
jiě


wén

kōng
bèi

huī
liè





kōng

xíng
xiàng


jié
jiě




xiàn
qián
yǎn
ěr

shé


shēn
xīn

liù
wéi
zéi
méi


jié
jiā
bǎo

yóu


shǐ
zhòng
shēng
shì
jiè
shēng
chán





shì
jiān

néng
chāo
yuè

ā
nán

yún

míng
wéi
zhòng
shēng
shì
jiè

shì
wéi
qiān
liú

jiè
wéi
fāng
wèi


jīn
dāng
zhī
dōng

西
nán
běi

dōng
nán

西
nán

dōng
běi

西
běi

shàng
xià
wéi
jiè

guò

wèi
lái
xiàn
zài
wéi
shì

fāng
wèi
yǒu
shí

liú
shù
yǒu
sān


qiè
zhòng
shēng
zhì
wàng
xiāng
chéng

shēn
zhōng
mào
qiān

shì
jiè
xiāng
shè

ér

jiè
xìng
shè
suī
shí
fāng

dìng
wèi

míng

shì
jiān


dōng

西
nán
běi

shàng
xià

wèi

zhōng

dìng
fāng


shù

míng


shì
xiāng
shè

sān


sān

wǎn
zhuǎn
shí
èr

liú
biàn
sān
dié


shí
bǎi
qiān

zǒng
kuò
shǐ
zhōng

liù
gēn
zhī
zhōng



gōng

yǒu
qiān
èr
bǎi

ā
nán




zhōng

dìng
yōu
liè


yǎn
guān
jiàn

hòu
àn
qián
míng

qián
fāng
quán
míng

hòu
fāng
quán
àn

zuǒ
yòu
páng
guān

sān
fēn
zhī
èr

tǒng
lùn
suǒ
zuò

gōng


quán

sān
fēn
yán
gōng


fēn



dāng
zhī
yǎn
wéi

bǎi
gōng



ěr
zhōu
ting

shí
fāng



dòng
ruò
ěr
yáo

jìng

biān


dāng
zhī
ěr
gēn
yuán
mǎn

qiān
èr
bǎi
gōng




xiù
wén

tōng
chū



yǒu
chū
yǒu


ér
què
zhōng
jiāo

yàn


gēn

sān
fēn
què


dāng
zhī

wéi

bǎi
gōng



shé
xuān
yáng
jìn
zhū
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhì

yán
yǒu
fāng
fēn



qióng
jìn

dāng
zhī
shé
gēn
yuán
mǎn

qiān
èr
bǎi
gōng



shēn
jué
chù

shí

wéi
shùn


shí
néng
jué


zhōng

zhī




shuāng

yàn

shēn
gēn

sān
fēn
què


dāng
zhī
shēn
wéi

bǎi
gōng





róng
shí
fāng
sān
shì

qiè
shì
jiān
chū
shì
jiān


wéi
shèng

fán



bāo
róng

jìn




dāng
zhī

gēn
yuán
mǎn

qiān
èr
bǎi
gōng


ā
nán


jīn


shēng


liú

fǎn
qióng
liú
gēn

zhì

shēng
miè

dāng
yàn

děng
liù
shòu
yòng
gēn

shuí

shuí


shuí
shēn
shuí
qiǎn

shuí
wéi
yuán
tōng

shuí

yuán
mǎn

ruò
néng



yuán
tōng
gēn




shǐ
zhì
wàng

liú


xún
yuán
tōng



yuán
gēn


jié
xiāng
bèi


jīn
bèi
xiǎn
liù
zhàn
yuán
míng

běn
suǒ
gōng


shù
liàng

shì

suí

xiáng




zhě


dāng

míng

lìng

zēng
jìn

shí
fāng

lái

shí

jiè



xiū
xíng

jiē

yuán
mǎn

shàng





zhōng
jiān



yōu
liè

dàn

xià
liè

wèi
néng

zhōng
yuán

zài
huì



xuān
yáng

lìng

dàn


mén
shēn





wàng


liù
zhī
gēn


shí
qīng
jìng

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

yún


liú
shēn


mén

néng
lìng
liù
gēn

shí
qīng
jìng


gào
ā
nán


jīn



tuó
huán
guǒ


miè
sān
jiè
zhòng
shēng
shì
jiān
jiàn
suǒ
duàn
huò

rán
yóu
wèi
zhī
gēn
zhōng

shēng

shǐ





yào
yīn
xiū
suǒ
duàn



kuàng

zhōng
shēng
zhù

miè
fēn

tóu
shù

jīn

qiě
guān
xiàn
qián
liù
gēn

wéi

wéi
liù

ā
nán

ruò
yán

zhě

ěr


jiàn




wén

tóu









ruò

liù
gēn
jué
dìng
chéng
liù



jīn
huì



xuān
yáng
wēi
miào

mén


zhī
liù
gēn

shuí
lái
lǐng
shòu

ā
nán
yán


yòng
ěr
wén


yán


ěr

wén


guān
shēn
kǒu

kǒu
lái
wèn


shēn

qīn
chéng

shì

yīng
zhī

fēi

zhōng
liù

fēi
liù
zhōng


zhōng


gēn
yuán

yuán
liù

ā
nán

dāng
zhī
shì
gēn
fēi

fēi
liù

yóu

shǐ
lái

diān
dǎo
lún




yuán
zhàn


liù

shēng



tuó
huán
suī

liù
xiāo

yóu
wèi
wáng



tài

kōng

cān

qún


yóu

xíng


míng
zhī

kōng

chú

guān
kōng

shuō
kōng
wéi



tài

kōng

yún

wéi

chéng
tóng

tóng


kuàng
gēng
míng
shì

fēi




liǎo
zhī
liù
shòu
yòng
gēn




shì

yóu
míng
àn
děng
èr
zhǒng
xiàng
xíng


miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

jiàn

jiàn
jīng
yìng


jié

chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìng



yīn
míng
yǎn



táo
duǒ


gēn

chén

liú

bēn


yóu
dòng
jìng
děng
èr
zhǒng
xiàng



miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

ting

ting
jīng
yìng
shēng

juǎn
shēng
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìng



yīn
míng
ěr


xīn
juǎn



gēn

chén
liú

bēn
shēng

yóu
tōng
sāi
děng
èr
zhǒng
xiāng



miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

xiù

xiù
jīng
yìng
xiāng


xiāng
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìng



yīn
míng



shuāng
chuí
zhǎo


gēn

chén
liú

bēn
xiāng

yóu
tián
biàn
děng
èr
zhǒng
xiāng
cān


miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

cháng

cháng
jīng
yìng
wèi

jiǎo
wèi
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìng



yīn
míng
shé



chū
yǎn
yuè


gēn

chén
liú

bēn
wèi

yóu


děng
èr
zhǒng
xiāng



miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

jué

jué
jīng
yìng
chù

tuán
chù
chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìng



yīn
míng
shēn


yāo

sǎng


gēn

chén
liú

bēn
chù

yóu
shēng
miè
děng
èr
zhǒng
xiāng



miào
yuán
zhōng

nián
zhàn

zhī

zhī
jīng
yìng


lǎn

chéng
gēn

gēn
yuán

wéi
qīng
jìng



yīn
míng

si

yōu
shì
jiàn


gēn

chén
liú

bēn


ā
nán


shì
liù
gēn
yóu

jué
míng

yǒu
míng
míng
jué

shī

jīng
liǎo

nián
wàng

guāng

shì


jīn

àn

míng


yǒu
jiàn



dòng

jìng

yuán

ting
zhì


tōng

sāi

xiù
xìng

shēng

fēi
biàn
fēi
tián

cháng

suǒ
chū






jué
chù
běn



miè

shēng

liǎo
zhī
ān



dàn

xún
dòng
jìng




tián
biàn

tōng
sāi

shēng
miè

míng
àn


shì
shí
èr
zhū
yǒu
wéi
xiàng

suí


gēn

tuō
nián
nèi



guī
yuán
zhēn

běn
míng
yào
耀

yào
耀
xìng

míng

zhū


nián
yīng

yuán
tuō


yóu
qián
chén
suǒ

zhī
jiàn

míng

xún
gēn


gēn
míng


yóu
shì
liù
gēn

xiāng
wéi
yòng

ā
nán




zhī
jīn

huì
zhōng

ā


tuó


ér
jiàn


nàn
tuó
lóng

ěr
ér
ting

qíng
qié
shén

fēi

wén
xiāng

jiāo
fàn




shé
zhī
wèi

shùn
ruò
duō
shén

shēn
jué
chù


lái
guāng
zhōng

yìng
lìng
zàn
xiàn


wéi
fēng
zhì



yuán


zhū
miè
jìn
dìng


shēng
wén



huì
zhōng



jiā

jiǔ
miè

gēn

yuán
míng
liào
zhī


yīn
xīn
niàn

ā
nán

jīn

zhū
gēn
ruò
yuán



nèi
yíng

guāng


shì

chén


shì
jiān
zhū
biàn
huà
xiàng

tāng
xiāo
bīng

yìng
niàn
huà
chéng

shàng
zhī
jué

ā
nán



shì
rén

jiàn

yǎn

ruò
lìng



àn
xiàng
xiàn
qián

liù
gēn
àn
rán

tóu

xiāng
lèi


rén

shǒu
xún

wài
rào


suī

jiàn

tóu


biàn

zhī
jué
shì
tóng

yuán
jiàn
yīn
míng

àn
chéng

jiàn


míng




zhū
àn
xiàng
yǒng

néng
hūn

gēn
chén

xiāo

yún

jué
míng


chéng
yuán
miào

ā
nán
bái

yán

shì
zūn



shuō
yán
yīn

jué
xīn


qiú
cháng
zhù

yào

guǒ
wèi
míng

xiāng
yìng

shì
zūn


guǒ
wèi
zhōng



niè
pán

zhēn


xìng

yǎn

luó
shí

kōng

lái
zàng


yuán
jìng
zhì

shì

zhǒng
míng

chēng
wèi
suī
bié

qīng
jìng
yuán
mǎn


xìng
jiān
níng


jīn
gāng
wáng
cháng
zhù

huì

ruò

jiàn
ting



míng
àn
dòng
jìng
tōng
sāi


jìng



yóu

niàn
xīn



qián
chén

běn

suǒ
yǒu

yún

jiāng


jìng
duàn
miè


wéi
xiū
yīn


huò

lái

cháng
zhù
guǒ

shì
zūn

ruò

míng
àn

jiàn

jìng
kōng



qián
chén

niàn

xìng
miè

jìn
tuì
退
xún
huán

wēi

tuī
qiú

běn


xīn



xīn
suǒ

jiāng
shuí

yīn

qiú

shàng
jué


lái
xiān
shuō
zhàn
jīng
yuán
cháng

wéi
yuè
chéng
yán

zhōng
chéng

lùn

yún


lái
zhēn
shí

zhě

wéi
chuí



kāi

méng



gào
ā
nán


xué
duō
wén

wèi
jìn
zhū
lòu

xīn
zhōng

zhī
diān
dǎo
suǒ
yīn

zhēn
dǎo
xiàn
qián

shí
wèi
néng
shí

kǒng

chéng
xīn
yóu
wèi
xìn



jīn
shì
jiāng
chén

zhū
shì

dāng
chú




shí

lái
chì
luó
hóu
luó


zhōng

shēng

wèn
ā
nán
yán


jīn
wén
fǒu

ā
nán

zhòng


yán

wén

zhōng
xiē

shēng


yòu
wèn
yán


jīn
wén
fǒu

ā
nán

zhòng

yán

wén

shí
luó
hóu
luó

yòu


shēng


yòu
wèn
yán


jīn
wén
fǒu

ā
nán

zhòng
yòu
yán

wén


wèn
ā
nán


yún

wén

yún


wén

ā
nán

zhòng

bái

yán

zhong
shēng
ruò





wén


jiǔ
shēng
xiāo

yīn
xiǎng
shuāng
jué


míng

wén


lái
yòu
chì
luó
hóu

zhōng

wèn
ā
nán
yán


jīn
shēng
fǒu

ā
nán

zhòng

yán
yǒu
shēng

shǎo
xuàn
shēng
xiāo


yòu
wèn
yán

ěr
jīn
shēng
fǒu

ā
nán

zhòng

yán

shēng

yǒu
qǐng

luó
hóu
gèng
lái
zhuàng
zhōng


yòu
wèn
yán

ěr
jīn
shēng
fǒu

ā
nán

zhòng


yán
yǒu
shēng


wèn
ā
nán


yún

shēng

yún


shēng

ā
nán

zhòng


bái

yán

zhong
shēng
ruò



míng
yǒu
shēng


jiǔ
shēng
xiāo

yīn
xiǎng
shuāng
jué


míng

shēng



ā
nán


zhū

zhòng


jīn
yún



jiǎo
luàn


zhòng
ā
nán


shí
wèn



jīn
yún

míng
wéi
jiǎo
luàn


yán


wèn

wén



yán
wén

yòu
wèn

shēng



yán
shēng

wéi
wén

shēng

bào


dìng


shì
yún


míng
jiǎo
luàn

ā
nán

shēng
xiāo

xiǎng


shuō

wén

ruò
shí

wén

wén
xìng

miè

tóng




zhong
shēng
gèng



yún

zhī

zhī
yǒu
zhī



shì
shēng
chén

huò

huò
yǒu



wén
xìng
wéi

yǒu


wén
shí
yún


shuí
zhī

zhě

shì

ā
nán

shēng

wén
zhōng


yǒu
shēng
miè

fēi
wéi

wén
shēng
shēng
shēng
miè

lìng

wén
xìng
wéi
yǒu
wéi



shàng
diān
dǎo

huò
shēng
wéi
wén


guài
hūn



cháng
wéi
duàn

zhōng

yīng
yán


zhū
dòng
jìng

sāi
kāi
tōng

shuō
wén

xìng


zhòng
shuì
rén
mián
shú
chuáng
zhěn


jiā
yǒu
rén


shuì
shí

dǎo
liàn
chōng



rén
mèng
zhōng

wén
chōng
dǎo
shēng
bié
zuò



huò
wéi



huò
wéi
zhuàng
zhōng



mèng
shí


guài

zhōng
wéi

shí
xiǎng


shí



chuán
zhī
chǔ
yīn


gào
jiā
rén


zhèng
mèng
shí

huò

chōng
yīn
jiāng
wéi

xiǎng

ā
nán

shì
rén
mèng
zhōng



jìng
yáo
kāi

tōng
sāi


xíng
suī
mèi

wén
xìng

hūn

zòng

xíng
xiāo
mìng
guāng
qiān
xiè


xìng
yún

wéi

xiāo
miè


zhū
zhòng
shēng
cóng

shǐ
lái

xún
zhū

shēng

zhú
niàn
liú
zhuǎn

céng

kāi

xìng
jìng
miào
cháng


xún
suǒ
cháng

zhú
zhū
shēng
miè

yóu
shì
shēng
shēng

rǎn
liú
zhuǎn

ruò

shēng
miè

shǒu

zhēn
cháng

cháng
guāng
xiàn
qián

gēn
chén
shí
xīn
yìng
shí
xiāo
luò

xiǎng
xiàng
wéi
chén

shí
qíng
wéi
gòu

èr

yuǎn





yǎn
yìng
shí
qīng
míng

yún


chéng

shàng
zhī
jué

卷五

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


lái
suī
shuō

èr

mén

jīn
guān
shì
jiān
jiě
jié
zhī
rén

ruò

zhī

suǒ
jié
zhī
yuán


xìn
shì
rén
zhōng

néng
jiě

shì
zūn



huì
zhōng
yǒu
xué
shēng
wén




shì

cóng

shǐ



zhū

míng

miè

shēng

suī


shì
duō
wén
shàn
gēn

míng
wéi
chū
jiā

yóu


nuè

wéi
yuàn



āi
mǐn
lún


jīn

shēn
xīn

yún

shì
jié

cóng

míng
jiě


lìng
wèi
lái

nàn
zhòng
shēng


miǎn
lún
huí


luò
sān
yǒu

zuò
shì






zhòng


tóu



lèi
qiào
chéng

zhù


lái

shàng
kāi
shì

ěr
shí
shì
zūn
lián
mǐn
ā
nán


zhū
huì
zhōng
zhū
yǒu
xué
zhě


wèi
wèi
lái

qiè
zhòng
shēng

wéi
chū
shì
yīn

zuò
jiāng
lái
yǎn


yán

tán

jīn
guāng
shǒu


ā
nán
dǐng


shí
shí
fāng


shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

wēi
chén

lái
zhù
shì
jiè
zhě


yǒu
bǎo
guāng

cóng

dǐng
chū


guāng
tóng
shí


shì
jiè

lái

tuó
lín

guàn

lái
dǐng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu


shì
ā
nán


zhū

zhòng


wén
shí
fāng
wēi
chén

lái


kǒu
tóng
yīn

gào
ā
nán
yán

shàn
zāi
ā
nán



shí
zhī

shēng

míng

shǐ
使

lún
zhuǎn
shēng

jié
gēn

wéi

liù
gēn

gèng







zhī

shàng



lìng


zhèng
ān

jiě
tuō

jìng
miào
cháng



liù
gēn

gèng
fēi



ā
nán
suī
wén

shì

yīn

xīn
yóu
wèi
míng


shǒu
bái


yún

lìng

shēng

lún
huí

ān

miào
cháng

tóng
shì
liù
gēn

gèng
fēi




gào
ā
nán

gēn
chén
tóng
yuán


tuō

èr

shí
xìng

wàng

yóu

kōng
huá

ā
nán

yóu
chén

zhī

yīn
gēn
yǒu
xiàng

xiàng
jiàn

xìng

tóng

jiāo


shì


jīn
zhī
jiàn

zhī



míng
běn

zhī
jiàn

jiàn



niè
pán

lòu
zhēn
jìng

yún

shì
zhōng
gèng
róng



ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān


ér
shuō

yán

zhēn
xìng
yǒu
wéi
kōng

yuán
shēng


huàn


wéi


miè


shí

kōng
huá

yán
wàng
xiǎn
zhū
zhēn

wàng
zhēn
tóng
èr
wàng

yóu
fēi
zhēn
fēi
zhēn

yún

jiàn
suǒ
jiàn

zhōng
jiān

shí
xìng

shì

ruò
jiāo

jié
jiě
tóng
suǒ
yīn

shèng
fán

èr


guān
jiāo
zhōng
xìng

kōng
yǒu
èr

fēi


huì


míng


míng
biàn
便
jiě
tuō

jiě
jié
yīn


liù
jiě


wáng

gēn
xuàn

yuán
tōng


liú
chéng
zhèng
jué

tuó

wēi

shí



chéng

liú

zhēn
fēi
zhēn
kǒng


cháng

kāi
yǎn


xīn


xīn

fēi
huàn
chéng
huàn




fēi
huàn

fēi
huàn
shàng

shēng

huàn

yún


shì
míng
miào
lián
huá

jīn
gāng
wáng
bǎo
jué


huàn
sān


dàn
zhǐ
chāo

xué


ā



shí
fāng

qié
fàn



niè
pán
mén


shì
ā
nán


zhū

zhòng

wén


lái

shàng

huì



qié
tuó


róu
jīng
yíng

miào

qīng
chè

xīn

kāi
míng

tàn
wèi
céng
yǒu

ā
nán

zhǎng

dǐng

bái



jīn
wén


zhē

bēi

xìng
jìng
miào
cháng
zhēn
shí



xīn
yóu
wèi

liù
jiě

wáng

shū
jié
lún


wéi
chuí



zài
mǐn

huì


jiāng
lái

shī


yīn



shěn
gòu


shí

lái

shī

zuò

zhěng
niè
pán
sēng

liǎn
sēng
qié


lǎn

bǎo


yǐn
shǒu




jié

luó
tiān
suǒ
fèng
huá
jīn



zhòng
qián

wǎn
chéng

jié

shì
ā
nán
yán


míng

děng

ā
nán

zhòng

bái

yán


míng
wéi
jié


shì

lái
wǎn
dié
huá
jīn

yòu
chéng

jié

chóng
wèn
ā
nán


míng

děng

ā
nán

zhòng

yòu
bái

yán



míng
jié


shì
lún

wǎn
dié
huá
jīn

zǒng
chéng
liù
jié



jié
chéng

jiē

shǒu
zhōng
suǒ
chéng
zhī
jié

chí
wèn
ā
nán


míng

děng

ā
nán

zhòng




shì


zhòu



míng
wéi
jié


gào
ā
nán


chū
wǎn
jīn


míng
wéi
jié


dié
huá
jīn
xiān
shí

tiáo


èr

sān

yún


cáo

míng
wéi
jié

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


bǎo
dié
huá


chéng
jīn

suī
běn






wéi


lái

wǎn



jié
míng

ruò
bǎi
wǎn
chéng

zhōng
míng
bǎi
jié


kuàng

jīn
zhǐ
yǒu
liù
jié

zhōng

zhì




tíng


yún


lái
zhǐ

chū
shí


èr

sān


míng
wéi
jié


gào
ā
nán


bǎo
huá
jīn


zhī

jīn
yuán
zhǐ

tiáo


liù
wǎn
shí

míng
yǒu
liù
jié


shěn
guān
chá

jīn

shì
tóng

yīn
jié
yǒu




yún


chū
wǎn
jié
chéng

míng
wéi




shì
nǎi
zhì

liù
jié
shēng


jīn

jiāng

liù
jié
míng

chéng


fǒu

fǒu


shì
zūn

liù
jié
ruò
cún



liù
míng

zhōng
fēi



zòng


shēng
jìn

míng
biàn



lìng
shì
liù
jié
luàn
míng


yán


shì

liù
jié

tóng

xún

běn
yīn


jīn
suǒ
zào

lìng


luàn

zhōng


chéng



liù
gēn




shì


jìng
tóng
zhōng

shēng

jìng



gào
ā
nán



xián

liù
jié

chéng

yuàn


chéng


yún



ā
nán
yán


jié
ruò
cún

shì
fēi
fēng



zhōng

shēng

jié
fēi



jié
fēi



lái
jīn

ruò
zǒng
jiě
chú

jié
ruò

shēng






shàng

míng


liù
yún

chéng


yán

liù
jiě

wáng




shì

yóu


shǐ
xīn
xìng
kuáng
luàn

zhī
jiàn
wàng



wàng



láo
jiàn

chén


láo

jīng


yǒu
kuáng
huá

zhàn
jīng
míng


yīn
luàn



qiè
shì
jiān
shān




shēng

niè
pán

jiē

kuáng
láo
diān
dǎo
huá
xiàng

ā
nán
yán


láo
tóng
jié

yún

jiě
chú


lái

shǒu

jiāng
suǒ
jié
jīn
piān
chè

zuǒ

wèn
ā
nán
yán


shì
jiě
fǒu

fǒu


shì
zūn

xuán


shǒu
piān
qiān
yòu
biān

yòu
wèn
ā
nán


shì
jiě
fǒu

fǒu


shì
zūn


gào
ā
nán


jīn

shǒu
zuǒ
yòu

qiān

jìng

néng
jiě


shè
fāng
biàn
便

yún

jiě
chéng

ā
nán
bái

yán

shì
zūn

dāng

jié
xīn

jiě

fēn
sàn


gào
ā
nán


shì

shì

ruò

chú
jié

dāng

jié
xīn

ā
nán


shuō



cóng
yīn
yuán
shēng

fēi

shì
jiān



xiàng


lái

míng
shì
chū
shì


zhī

běn
yīn

suí
suǒ
yuán
chū


shì
nǎi
zhì
héng
shā
jiè
wài


zhī



zhī
tóu
shù

xiàn
qián
zhǒng
zhǒng

sōng
zhí




bái

xuán

jiē
liǎo
yuán
yóu

shì

ā
nán

suí

xīn
zhōng
xuàn

liù
gēn

gēn
jié
ruò
chú

chén
xiàng

miè

zhū
wàng
xiāo
wáng


zhēn

dài

ā
nán


jīn
wèn



jié

luó
jīn
liù
jié
xiàn
qián

tóng
shí
jiě
yíng


tóng
chú
fǒu

fǒu


shì
zūn

shì
jié
běn



wǎn
shēng

jīn

dāng



ér
jiě

liù
jié
tóng


jié

tóng
shí


jié
jiě
shí

yún

tóng
chú


yán

liù
gēn
jiě
chú



shì


gēn
chū
jiě

xiān

rén
kōng

kōng
xìng
yuán
míng

chéng

jiě
tuō

jiě
tuō




kōng

shēng

shì
míng


cóng
sān





shēng
rěn

ā
nán

zhū

zhòng

méng

kāi
shì

huì
jué
yuán
tōng




huò


shí

zhǎng

dǐng

shuāng


ér
bái

yán


děng
jīn

shēn
xīn
jiǎo
rán

kuài


ài

suī


zhī

liù
wáng


rán
yóu
wèi

yuán
tōng
běn
gēn

shì
zūn


bèi
piāo
líng


jié




xīn





tiān
lún


shī

ér






ruò

yīn


huì
dào
chéng

suǒ


yán

huán
tóng
běn




wèi
wén

yǒu
chà
bié

wéi
chuí

bēi

huì


yǎn

chéng
jiù

lái
zuì
hòu
kāi
shì

zuò
shì





tóu


tuì
退
cáng





míng
shòu

ěr
shí
shì
zūn


gào
zhòng
zhōng

zhū





zhū
lòu
jìn


ā
luó
hàn


děng




ā
luó
hàn

shēng


zhōng


chéng

xué


jīn
wèn


zuì
chū

xīn


shí

jiè

shuí
wéi
yuán
tōng

cóng

fāng
biàn
便


sān



jiāo
chén



qiū


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


zài

鹿
yuàn




yuán

guān
jiàn

lái

zuì
chū
chéng
dào



yīn
shēng


míng




wèn

qiū


chū
chēng
jiě


lái
yìn


míng
ā
ruò
duō

miào
yīn

yuán



yīn
shēng


ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

yīn
shēng
wéi
shàng

yōu


shā
tuó


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán



guān


zuì
chū
chéng
dào

guān

jìng
xiàng

shēng

yàn



zhū

xìng


cóng

jìng

bái

wēi
chén

guī


kōng

kōng

èr


chéng

xué
dào


lái
yìn


míng

shā
tuó

chén


jìn

miào


yuán


cóng

xiàng


ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng


yīn
wéi
shàng

xiāng
yǎn
tóng



cóng
zuò


dǐng



ér
bái

yán


wén

lái

jiào


guān
zhū
yǒu
wéi
xiàng


shí



yàn
huì
qīng
zhāi

jiàn
zhū

qiū

shāo
shěn
shuǐ
xiāng

xiāng


rán

lái


zhōng


guān



fēi

fēi
kōng

fēi
yān
fēi
huǒ



suǒ
zhuó

lái

suǒ
cóng

yóu
shì

xiāo


míng

lòu


lái
yìn



xiāng
yǎn
hào

chén

shū
miè

miào
xiāng

yuán


cóng
xiāng
yǎn


ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

xiāng
yǎn
wéi
shàng

yào
wáng
yào
shàng
èr

wáng


bìng
zài
huì
zhōng


bǎi
fàn
tiān


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán



shǐ
jié

wéi
shì
liáng


kǒu
zhōng
cháng

suō

shì
jiè

cǎo

jīn
shí

míng
shù
fán
yǒu
shí
wàn

qiān


shì

zhī


zuò
xián
dàn

gān
xīn
děng
wèi

bìng
zhū




shēng
biàn


shì
lěng
shì


yǒu





néng
biàn
zhī

chéng
shì

lái

liǎo
zhī
wèi
xìng

fēi
kōng
fēi
yǒu

fēi

shēn
xīn

fēi

shēn
xīn

fēn
bié
wèi
yīn

cóng
shì
kāi


méng


lái

yìn

kūn


yào
wáng
yào
shàng
èr


míng

jīn

huì
zhōng

wéi

wáng


yīn
wèi
jué
míng

wèi
dēng




wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

wèi
yīn
wéi
shàng


tuó

luó

bìng

tóng
bàn

shí
liù
kāi
shì


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


děng
xiān

wēi
yīn
wáng


wén

chū
jiā



sēng
shí

suí


shì



shuǐ
yīn




chén






zhōng
jiān
ān
rán



suǒ
yǒu


宿


wàng

nǎi
zhì
jīn
shí

cóng

chū
jiā

lìng


xué



míng



tuó

luó

miào
chù
xuān
míng

chéng


zhù


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

chù
yīn
wéi
shàng



jiā




jīn
guāng

qiū

děng


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán



wǎng
jié



jiè
zhōng

yǒu

chū
shì

míng

yuè
dēng



qīn
jìn

wén

xiū
xué


miè

hòu

gōng
yǎng
shè


rán
dēng

míng



guāng
jīn

tu

xíng
xiàng


ěr

lái

shì
shì
shēng
shēng

shēn
cháng
yuán
mǎn

jīn
guāng




jīn
guāng

qiū

děng



juàn
shǔ

tóng
shí

xīn


guān
shì
jiān
liù
chén
biàn
huì

wéi

kōng

xiū

miè
jìn

shēn
xīn
nǎi
néng


bǎi
qiān
jié

yóu

dàn
zhǐ



kōng


chéng
ā
luó
hàn

shì
zūn
shuō


tóu
tuó
wéi
zuì

miào

kāi
míng

xiāo
miè
zhū
lòu


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng


yīn
wéi
shàng

ā


tuó


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


chū
chū
jiā

cháng

shuì
mián


lái



wéi
chù
sheng
lèi


wén











mián

shī

shuāng


shì
zūn
shì



jiàn
zhào
míng

jīn
gāng
sān
mèi



yīn
yǎn

guān
jiàn
shí
fāng

jīng
zhēn
dòng
rán


guān
zhǎng
guǒ


lái
yìn


chéng
ā
luó
hàn


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

xuán
jiàn
xún
yuán


wéi



zhōu

pán

jiā


cóng
zuò


dǐng



ér
bái

yán


què
sòng
chí


duō
wén
xìng

zuì
chū
zhí


wén

chū
jiā


chí

lái



qié
tuó



bǎi



qián

hòu


hòu

qián


mǐn



jiào

ān


tiáo
chū




shí
guān


wēi

qióng
jìn

shēng
zhù

miè

zhū
xíng
chà



xīn
huò
rán




ài

nǎi
zhì
lòu
jìn

chéng
ā
luó
hàn

zhù

zuò
xià

yìn
chéng

xué


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

fǎn

xún
kōng


wéi



jiāo
fàn




cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


yǒu
kǒu



guò

jié

qīng
nòng
shā
mén

shì
shì
shēng
shēng

yǒu
niú

bìng


lái
shì



wèi
qīng
jìng

xīn


mén



miè
xīn


sān



guān
wèi
zhī
zhī

fēi

fēi


yìng
niàn

chāo

shì
jiān
zhū
lòu

nèi
tuō
shēn
xīn

wài

shì
jiè

yuǎn

sān
yǒu


niǎo
chū
lóng


gòu
xiāo
chén


yǎn
qīng
jìng

chéng
ā
luó
hàn


lái
qīn
yìn

dēng

xué
dào


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

huán
wèi
xuán
zhī


wéi




líng
qié

cuō


cóng
zuò


dǐng



ér
bái

yán


chū

xīn

cóng


dào

shù
wén

lái

shuō
zhū
shì
jiān




shì


shí
chéng
zhōng

xīn
si

mén


jué

zhōng



shāng


ju
shēn
téng
tòng


niàn
yǒu
zhī

zhī

shēn
tòng

suī
jué
jué
tòng

jué
qīng
jìng
xīn


tòng
tòng
jué


yòu

wéi


shì

shēn

níng
yǒu
shuāng
jué

shè
niàn
wèi
jiǔ

shēn
xīn

kōng

sān


zhōng

zhū
lòu

jìn

chéng
ā
luó
hàn


qīn
yìn



míng

xué


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

chún
jué

shēn


wéi








cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


kuàng
jié
lái

xīn


ài



shòu
shēng


héng

shā

chū
zài

tāi


zhī
kōng



shì
nǎi
zhì

shí
fāng
chéng
kōng


lìng
zhòng
shēng

zhèng

kòng
xìng

méng

lái


xìng
jué
zhēn
kōng

kōng
xìng
yuán
míng


ā
luó
hàn

dùn


lái

bǎo
míng
kōng
hǎi

tóng

zhī
jiàn

yìn
chéng

xué

jiě
tuō
xìng
kōng


wéi

shàng


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

zhū
xiàng

fēi

fēi
suǒ
fēi
jìn

xuán

guī



wéi



shè




cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


kuàng
jié
lái

xīn
jiàn
qīng
jìng


shì
shòu
shēng


héng

shā

shì
chū
shì
jiān

zhǒng
zhǒng
biàn
huà


jiàn

tōng

huò

zhàng
ài



zhōng


féng
jiā



xiōng

xiāng
zhú

xuān
shuō
yīn
yuán


xīn



cóng

chū
jiā

jiàn
jué
míng
yuán




wèi

chéng
ā
luó
hàn

wéi

zhǎng


cóng

kǒu
shēng

cóng

huà
shēng


wèn
yuán
tōng



suǒ
zhèng

xīn
jiàn

guāng

guāng

zhī
jiàn


wéi




xián




cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán



céng

héng
shā

lái

wéi

wáng


shí
fāng

lái

jiào





gēn
zhě

xiū

xián
xíng

cóng


míng

shì
zūn


yòng
xīn
wén

fēn
bié
zhòng
shēng

suǒ
yǒu
zhī
jiàn

ruò


fāng
héng
shā
jiè
wài

yǒu

zhòng
shēng

xīn
zhōng

míng

xián
xíng
zhě



ěr
shí

chéng
liù

xiàng

fēn
shēn
bǎi
qiān

jiē
zhì

chù

zòng

zhàng
shēn

wèi

jiàn





rén

àn
zhōng

dǐng

yōng

ān
wèi

lìng

chéng
jiù


wèn
yuán
tōng


shuō
běn
yīn

xīn
wén

míng

fēn
bié

zài


wéi



sūn
tuó
luó
nán
tuó


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


chū
chū
jiā

cóng


dào

suī

jiè



sān



xīn
cháng
sàn
dòng

wèi
huò

lòu

shì
zūn
jiào




zhǐ
luó

guān

duān
bái


chū

guān

jīng
sān



jiàn

zhōng


chū


yān

shēn
xīn
nèi
míng

yuán
dòng
shì
jiè

biàn
chéng

jìng

yóu

liú


yān
xiàng
jiàn
xiāo



chéng
bái

xīn
kāi
lòu
jìn

zhū
chū



huà
wéi
guāng
míng

zhào
shí
fāng
jiè


ā
luó
hàn

shì
zūn



dāng





wèn
yuán
tōng



xiāo



jiǔ

míng

míng
yuán
miè
lòu


wéi




lóu


duō
luó




cóng
zuò


dǐng



ér
bái

yán


kuàng
jié
lái

biàn
cái

ài

xuān
shuō

kōng

shēn

shí
xiàng


shì
nǎi
zhì

héng
shā

lái




mén



zhòng
zhōng

wēi
miào
kāi
shì



suǒ
wèi

shì
zūn
zhī

yǒu

biàn
cái


yīn
shēng
lún

jiào


yáng




qián
zhù

zhuǎn
lún

yīn
shī

hǒu

chéng
ā
luó
hàn

shì
zūn
yìn


shuō


shàng


wèn
yuán
tōng




yīn

xiáng


yuàn

xiāo
miè
zhū
lòu


wéi



yōu




cóng
zuò


dǐng



ér
bái

yán


qīn
suí


chéng
chū
jiā

qīn
guān

lái

liù
nián
qín


qīn
jiàn

lái
xiáng

zhū


zhì
zhū
wài
dào

jiě
tuō
shì
jiān

tān

zhū
lòu

chéng

jiào
jiè


shì
nǎi
zhì

sān
qiān
wēi



wàn
wēi


xìng

zhē



jiē
qīng
jìng

shēn
xīn

miè

chéng
ā
luó
hàn


shì

lái
zhòng
zhōng
gāng


qīn
yìn

xīn

chí
jiè
xiū
shēn

zhòng
tuī
wéi
shàng


wèn
yuán
tōng



zhí
shēn

shēn


zài



zhí
xīn

xīn

tōng


rán
hòu
shēn
xīn

qiè
tōng



wéi





jiān
lián


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


chū



shí

féng

yōu
lóu
pín
luó

qié




sān
jiā



xuān
shuō

lái

yīn
yuán
shēn



dùn

xīn



tōng



lái
huì


jiā
shā
zhuó
shēn




luò


yóu
shí
fāng



guà
ài

shén
tōng

míng

tuī
wéi

shàng

chéng
ā
luó
hàn

níng
wéi
shì
zūn

shí
fāng

lái

tàn

shén


yuán
míng
qīng
jìng


zài

wèi


wèn
yuán
tōng



xuán
zhàn

xīn
guāng

xuān


chéng
zhuó
liú

jiǔ
chéng
qīng
yíng


wéi




chú





lái
qián


zhǎng
dǐng


zhī
shuāng


ér
bái

yán


cháng
xiān


jiǔ
yuǎn
jié
qián

xìng
duō
tān


yǒu

chū
shì

míng
yuē
kōng
wáng

shuō
duō
yín
rén

chéng
měng
huǒ


jiào

biàn
guān

bǎi
hái

zhī

zhū
lěng
nuǎn


shén
guāng
nèi
níng

huà
duō
yín
xīn

chéng
zhì
huì
huǒ

cóng
shì
zhū


jiē

zhào


míng
wéi
huǒ
tóu



huǒ
guāng
sān
mèi



chéng
ā
luó
hàn

xīn


yuàn

zhū

chéng
dào


wéi

shì

qīn


yuàn


wèn
yuán
tōng




guān
shēn
xīn
nuǎn
chù


ài
liú
tōng

zhū
lòu

xiāo

shēng

bǎo
yàn

dēng

shàng
jué


wéi



chí





cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


niàn
wǎng



guāng

lái

chū
xiàn

shì


wéi

qiū

cháng


qiè
yào

jīn
kǒu

tián

xiǎn
ài

yǒu




fáng
sǔn
chē



jiē
píng
tián

huò
zuò
qiáo
liáng

huò

shā



shì
qín


jīng

liàng


chū
xiàn

shì

huò
yǒu
zhòng
shēng


huán
huì
chù

yào
rén
qíng



xiān
wéi
qíng

zhì

suǒ


fàng


xíng




zhí


shě



xiàn
zài
shì
shí

shì
duō

huāng


wéi

rén


wèn
yuǎn
jìn

wéi


qián

huò
yǒu
chē
niú

bèi





yǒu
shén


wèi

tuī
lún




nǎo

shí
guó

wáng

yán

shè
zhāi



ěr
shí

píng

dài



shě

lái


dǐng
wèi


dāng
píng
xīn



shì
jiè



qiè
jiē
píng



xīn
kāi

jiàn
shēn
wēi
chén


zào
shì
jiè

suǒ
yǒu
wēi
chén

děng

chà
bié

wēi
chén

xìng


xiāng
chù


nǎi
zhì
dāo
bīng



suǒ
chù




xìng



shēng
rěn

chéng
ā
luó
hàn

huí
xīn
jīn



wèi
zhōng

wén
zhū

lái

xuān
miào
lián
huá


zhī
jiàn



xiān
zhèng
míng

ér
wéi
shàng
shǒu


wèn
yuán
tōng




guān

shēn
jiè
èr
chén

děng

chà
bié

běn

lái
zàng


wàng

chén

chén
xiāo
zhì
yuán

chéng

shàng
dào


wéi



yuè
guāng
tóng



cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán



wǎng


héng

shā
jié

yǒu

chū
shì

míng
wéi
shuǐ
tiān

jiào
zhū



xiū

shuǐ
guān


sān



guān

shēn
zhōng

shuǐ
xìng

duó

chū
cóng

tuò


shì
qióng
jìn

jīn

jīng
xuè


xiǎo
biàn
便


shēn
zhōng
xuán


shuǐ
xìng

tóng

jiàn
shuǐ
shēn
zhōng


shì
jiè
wài


chuáng
wáng
chà

zhū
xiāng
shuǐ
hǎi

děng

chà
bié



shì
shí

chū
chéng

guān

dàn
jiàn

shuǐ

wèi


shēn

dāng
wèi

qiū

shì
zhōng
ān
chán


yǒu



kuī
chuāng
guān
shì

wéi
jiàn
qīng
shuǐ

biàn
zài
shì
zhōng

liǎo

suǒ
jiàn

tóng
zhì

zhī






tóu

shuǐ
nèi


shuǐ
zuò
shēng


pàn
ér



chū
dìng
hòu

dùn
jué
xīn
tòng


shè



zāo
wéi
hài
guǐ




wéi

jīn



ā
luó
hàn
dào

jiǔ

bìng
yuán

yún

jīn



shēng
xīn
tòng

jiāng

tuì
退
shī

ěr
shí
tóng


jié
lái

qián

shuō

shàng
shì



gào
yán


gèng
jiàn
shuǐ



kāi
mén



shuǐ
zhōng

chú




tóng

fèng
jiào

hòu

dìng
shí

huán

jiàn
shuǐ



wǎn
rán

kāi
mén
chú
chū


hòu
chū
dìng

shēn
zhì

chū

féng

liàng



shì
zhì

shān
hǎi

zài
tōng
wáng

lái

fāng

wáng
shēn


shí
fāng
jiè

zhū
xiāng
shuǐ
hǎi

xìng

zhēn
kōng


èr

bié

jīn


lái


tóng
zhēn
míng




huì


wèn
yuán
tōng



shuǐ
xìng


wèi
liú
tōng



shēng
rěn

yuán
mǎn




wéi



liú

guāng

wáng



cóng
zuò


dǐng



ér
bái

yán



wǎng

jīng
héng
shā
jié

yǒu

chū
shì

míng

liàng
shēng

kāi
shì



běn
jué
miào
míng

guān

shì
jiè

zhòng
shēng
shēn

jiē
shì
wàng
yuán
fēng

suǒ
zhuǎn



ěr
shí

guān
jiè
ān


guān
shì
dòng
shí

guān
shēn
dòng
zhǐ

guān
xīn
dòng
niàn

zhū
dòng

èr

děng

chà
bié


shí
jué
liǎo


qún
dòng
xìng

lái

suǒ
cóng



suǒ
zhì

shí
fāng
wēi
chén

diān
dǎo
zhòng
shēng

tóng


wàng


shì
nǎi
zhì

sān
qiān

qiān


shì
jiè
nèi

suǒ
yǒu
zhòng
shēng




zhōng

zhù
bǎi
wén
ruì

jiū
jiū
luàn
míng


fēn
cun
zhōng



kuáng
nao

féng

wèi




shēng
rěn

ěr
shí
xīn
kāi

nǎi
jiàn
dōng
fāng


dòng

guó

wéi

wáng


shì
shí
fāng


shēn
xīn

guāng

dòng
chè

ài


wèn
yuán
tōng



guān
chá

fēng







xīn


sān




shí
fāng


chuán

miào
xīn


wéi




kōng
zàng




cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán